Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Materijali za sjednice Općinskog vijeća

Materijali za 9. sjednicu Gradskog vijeća

2020-01-23T15:58:04+00:00 23.01.2020|

Poziv za 9. sjednicu GV Odluka o komunalnom redu_prijedlog ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI ZONING PLANA PODRUČJ SIJEDOG KRŠA TEKST IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA RINT A3 1 KATASTARSKA PODLOGA ODLUKA O PRISTUPANJU ZONING PLANA-PRINT A3 grafički prilog odluke pdf Odluka o zamjeni člana vijeca Donja Orahovica Odluka o zamjeni člana vijeca Trnovci 5Odluka o zamjeni člana vijeca [...]

Materijali za 8. sjednicu Gradskog vijeća

2019-12-19T15:56:02+00:00 19.12.2019|

Poziv za 8. sjednicu GV PRIJEDLOG BUDŽETA ZA 2020 GODINU (2) Odluka o načinu izvršavanja (2) Odluka o PKSC davanje saglasnosti Gradonačelniku Program rada GV za 2020. godinu Odluka o zamjeni člana vijeca Vranovići Inform NUS i demin V 19-converted          

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća

2019-11-29T13:46:21+00:00 27.11.2019|

Dnevni red KONACAN REBALANS ZA VIJECE 2019. Odluka o komunalnom redu_prijedlog_finalna Odluka o komunalnim djelatnostima_prijedlog_finalno U G O V O R - pijaca U G O V O R Izvjestaj o radu Zdravstvenog savjeta GG 2019 Informacija za izbjegla i raseljena lica INFORMACIJA O HARMONIZACIJI PODATAKA ZEMLJISNE KNJIGE I KATASTRA U 2019 GODINI Informacija o stanju [...]

Materijali za 6. sjednicu Gradskog vijeća

2019-10-23T15:42:52+00:00 23.10.2019|

Poziv za 6. sjednicu GV-1 nacrt Statuta Grada Gracanica Nacrt Budžeta za 2020 godinu Odluka o načinu izvršavanja Izvjestaj o izvrsenju Budzeta Komisija za nekretnine Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Informacija o upravljanju parking prostorom_2019_ispravljena          

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća

2019-09-24T09:25:30+00:00 24.09.2019|

Poziv za 5. sjednicu GV Odluka o kupovini udjela JP Vodovod i kanalizacija Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta Kopija katastraskog plana br 29 Zahtjev za saglasnost58794 KALKULACIJA CIJENE USLUGE ODVOZA OTPADA 2019 - KONAČNA58792 Odluka o cijeni usluge odvoza kućnog otpada-usvojena58793 Rjesenje o razrjesenju clana Upravnog odbora JZU Gradska apoteka Amira Azabagica Rjesenje o imenovanju [...]

Materijali za 4. sjednicu Gradskog vijeća

2019-08-29T13:52:33+00:00 24.08.2019|

Poziv za sjednicu Gradskog vijeća Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta 2019 Izvještaj o izvršenju Budžeta Izvještaj o utrošku budžetske rezerve sa 30 06 2019 godine Lokalni akcioni plan-readmisija Gračanica (2) Odluka o osnivanju Gradskog Štaba CZ Gračanica 2019 V Odluka o visini naknade predsjednicima VMZ Odluka o visini naknade izabranim dužnosnicima Odluka o prodaji zemljišta [...]

Materijali za 3. sjednicu Gradskog vijeća

2019-06-07T14:55:25+00:00 07.06.2019|

Poziv za sjednicu Odluka o broju i visini stipendija 2019-2020 Odluka o obavljanju stručnog osposobljavanja nezaposlenih osoba visoke stručne spreme sa područja grada Gračanica u organu uprave i pravnim sub. Ispravka budžeta - majska Rješenje o imenovanju Amira Azabagića na tri mjeseca 2018-Izvještaj o realizaciji projekata iz PKI 2016-2020 Informacija o radu VMZ 2018 Informacija o [...]

Materijali za 2. sjednicu GV

2019-05-24T15:55:08+00:00 24.05.2019|

Poziv za sjednicu Prijedlog Odluke o opcinskim priznanjima Rješenje o imenovanju Clana Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica Gračanica Rješenje o imenovanju Clana Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija Gračanica Izvještaj o radu za 2018 Pravobranioca izvjestaj SEAP 2018 IZVJESTAJ o poticajima ZA 2018 Komus Izvještaj o radu za 2018 godinu Informacija o odvozu otpada 2018 INFORMACIJA [...]

Materijali za 29. sjednicu OV

2019-04-26T15:38:27+00:00 26.04.2019|

Dnevni red-1  Nacrt Odluke o opcinskim priznanjima Odluka o zamjeni člana vijeca Gračanica Komisija za Etički kodeks razrješenje Komisija za etički kodeks - imenovanje Rješenje o imenovanju Općinskog pravobranioca-2019 Izvjestaj Gradska apoteka Izvještaj Veterinarske stanice 2018 OV Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Gračanica za 2018 godinu Informacija o HE situaciji INFORMACIJA o radu suda za [...]