Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

10) Zahtjev za ispravku pogrešnog upisa u katastarskom operatu

10) Zahtjev za ispravku pogrešnog upisa u katastarskom operatu


Datum objave: 05/07/2020. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za ispravku pogrešnog upisa u katastarskom operatu

Veća organizaciona jedinica
Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za geodetske i imovinsko-pravne poslove
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Indira Mujačić, Viši referent prijemne kancelarije
Tel: 035 700- 866 lok.866
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Zahtjev za ispravku pogrešnog upisa u katastarskom operatu
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Zakon o upravnom postupku
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Naknada za podnošenje zahtjeva Naknade za podnošenje zahtjeva iznosi 15,00 KM. 3386202226941185
Unicredit Banka
722131
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

ZK izvadak, Posjedovni list, uplatnica Navedena na obrascu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
60 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva