Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

11) Zahtjev za naknadnu urbanističku saglasnost / naknadno odobrenje za građenje – legalizacija bespravno izgrađenog objekta

11) Zahtjev za naknadnu urbanističku saglasnost / naknadno odobrenje za građenje – legalizacija bespravno izgrađenog objekta


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za naknadnu urbanističku saglasnost / naknadno odobrenje za građenje - legalizacija bespravno izgrađenog objekta

Osnovna organizaciona jedinica Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za prostorno uređenje
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti prostornog uređenja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-844, 035/700-800 lok. 844,
Nihada Trebinjac
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti / naknadnom odobrenju za građenje
Pravni osnov administrativnog postupka • Zakon o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih objekata ("Službene novine TK", broj: 3/06,1/07, 5/08 , 10/11, 7/17 i 11/18) ,
• Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna    taksa Prema odluci o općinskim administrativnim taksama, zavisi od vrste objekta, veličine objekta
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime  /  Naziv pravnog lica
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokumenti za naknadnu urbanističku saglasnost


Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Kopija katastarskog plana Gradske  službe Original ili ovjerena kopija
Izvod iz satelitskog snimka, Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Izvod iz prostorno- planske dokumentacije Gradske službe Original
Taksa na zahtjev Banka /Grad original
Dokumenti za naknadno odobrenje za građenje
Pravosnažno Rješenje o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja Gradske službe,          ZK ured Original ili ovjerena kopija
Poljoprivredna saglasnost Gradske ili kantonalne službe Original ili ovjerena kopija
Glavni projekat objekta Ovlašteno pravno lice Original
Revizija glavnog projekta, Ovlašteno pravno lice Original
Potvrda ovlaštenog pravnog lica na primjenjene  mjere i normative zaštite od požara  i zaštite na radu Ovlašteno pravno lice Original
Prethodna elektroenergetska saglasnost ili račun za struju Elektrodistribucija Gračanica Original ili ovjerena kopija
Prethodna saglasnost za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu ili račun za vodu JP “ViK” ili  MZ Original ili ovjerena kopija
Uplatnica -Taksa na zahtjev Banka / Pošta / Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
180 (stotinuiosamdeset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva