Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Lična karta Grada

Lična karta Grada

Lična karta
1991. 2017.
Površina grada 387 km2 219,5 km2
Broj naselja 28 23
Ukupan broj stanovnika 59.134 45.220
Domicilno 44.778
Raseljena i prognana lica (31.12.2017.) 442
Nacionalna struktura stanovništva 2016.
Bošnjaci 43.857 96,99%
Srbi 157 0,37%
Hrvati 72 0,16%
Ostali 924 2,00%
UKUPNO : 45.220 100,00%
Prirodna bogatstva: nemetalne mineralne sirovine,betonit,kaolin,kvarcni pijesak,tuf, keramičke i vatrostalne gline i krečnjaci. Termomineralne vode (1 eksploatacioni bunar prosječnog kapaciteta 80 litara u sekundi po bušotini). Zemljišni resurs: pogodno za proizvodnju zdrave hrane.
Privreda – poslovni subjekti prema obliku organizovanja
Broj subjekata Zaposleno
PRAVNA LICA 444 7253
FIZIČKA LICA 657 1267
JAVNE USTANOVE 19 908
BANKE 10 62
MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE 6 19
OSIGURANJA 12 24
UKUPNO:  1.148 9533
Zaposlenost
UKUPNO ZAPOSLENO 9.533
Evidentirano nezaposlenih dan 31.12. 2017. godine 7.881
Na nivou grada postoji 77 Udruženja građana
Broj umirovljenika na području grada Gračanica u 2017. godini: 5.779
Poljoprivreda
Oranice (njiva) 8.954 ha
Voćnjaci 1.692 ha
Livade 962 ha
Pašnjaci 1.470 ha
Šume 6.619 ha
Ostalo neplodno zemljište 1.900 ha
Ribnjaci, bare, trstici 0 ha
Fizičkih i pravnih lica upisanih u registar poljoprivrednih gazdinstava je: 2251
Ukupan broj peradarskih farmi: 55 sa kapacitetom od 1.510.000 komada
Obrazovanje
Osnovne škole 11
Srednje škole 2
Zaposleno Br. učenika
Osnovne škole 507 4.466
Gimnazija 38 229
Mješovita škola 161 1.467
PU Centar za obrazovanje odraslih  3  120
Ukupno  zaposleno:
730
6.710
Zdravstvo
Struktura zaposlenih Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” JZU Dom zdravlja Gračanica
Ljekar specijalista 16 25
Ljekar opće prakse 13 33
Stomatolog 0 7
Ginekolog 3 2
Labaratorijski tehničar 0 7
Medicinski rad. VŠS 0 4
Medicinski rad. SSS 99 82
Zubni tehničar 0 7
RTG tehničar 0 1
Akušerska sestre 0 2
Ostalih radnika 47 49
Ukupno zaposleno: 178 219
Područne ambulante: 12
Privatne ordinacije: 13
Timovi porodične medicine: 22
Stočni fond
Krupna stoka 6.650 grla
Sitna stoka  5.150 grla
Perad : Brojleri (tov) 2.900.000 kom.
Koke nosilice 30.500 kom.
Pčelarstvo: košnica 2.400 kom.
Kultura
Pozorišna i kino dvorana sa 360 mjesta
Biblioteka: 15 sa ( 112.146 knjiga)
Izložbeni i drugi prostori Doma kulture
Izdavaštvo: “Gračanički glasnik”
Vjerski objekti
U Gračanici: 6 džamija, 1 pravoslavna i 1 katolička crkva.
U ostalim mjesnim zajednicama ima 31 džamija i 27 mesdžida