Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Služba civilne zaštite

Služba civilne zaštite

Pomoćnik Gradonačelnika za civilnu zaštitu:
Mustafa Bajić, dipl.ing. ZOP-a

Vrši upravne, stručne i druge poslove zaštite, spašavanja i vatrogastvo  iz nadležnosti Grada:

 • Organizuje, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području grada,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje grada,
 • Priprema program razvoja zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća na području grada,
 • Predlaže plan zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća,
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje, organizovanje i osposobljavanje civilne zaštite,
 • Organizuje, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • Organizuje i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanje, te organizuje i sprovodi poslove zaštite od požara i vatrogatstva,
 • Organizuje gradski operativni centar civilne zaštite i obezbjeđuje njegov rad,
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službe zaštite spašavanja i jedinica civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje MTS-om, te organizuje, izvodi i prati realizaciju  njihove obuke,
 • Priprema propise u oblasti zaštite spašavanja iz nadležnosti grada,
 • Vrši koordinaciju poslova u oblasti deminiranja i uklanjanja NUSA,
 • Poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na područiju grada,
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizaciju profesionalne vatrogasne jedinice,
 • Predlaže plan zaštite od požara grada i osigurava njegovu realizaciju uz učešće Službe za upravu,
 • Ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina i gradova u pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva,
 • Vrši poslove održavanja i ispitivanja aparata za gašenje početnih požara,
 • Koordinira sve aktivnosti iz nadležnosti službe na području mjesnih zajednica preko organa mjesnih zajednica,
 • Vrši i druge poslove iz oblasti zaštite spašavanja koji su zakonom i odlukama Gradskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite i po nalogu Gradonačelnika.

Poslovi iz nadležnosti Službe vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih organizacionih jedinica:

a) Odsjek za civilnu zaštitu

Odsjek za civilnu zaštitu izvršava stručno operativne, administrativne i druge poslove iz nadležnosti Službe za civilnu zaštitu, koji se odnosi na organizovanje i provođenje mjera zaštite, spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, uključujući i osmatranje, otkrivanje i obavještavanje građana o prirodnim i drugim nesrećama, poslove u vezi sa funkcionisanjem Gradskog štaba civilne zaštite.

Pored navedenih poslova u okviru Odsjeka djeluje i operativni centar civilne zaštite koji obavlja slijedeće poslove:

 • Vrši prikupljanje, obradu i distribuciju podataka o svim prirodnim i drugim nesrećama na području grada i iste dostavlja nadležnim tijelima grada i Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru na način predviđen Pravilnikom,
 • Prenosi naredbe Federalnog, Kantonalog i Gradskog štaba CZ u vrijeme kada ti štabovi rukovode akcijama zaštite spšavanja na području grada,
 • Prima, priprema i šalje izvještaje nadležnim tijelima grada i Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite o mjerama i aktivnostima koje su preduzimaju u toku provođenja aktivnosti na zaštiti i spašavanju na području grada,
 • Prenosi saopćenja javnim medijima grada o podacima koji se odnose na prirodne i druge nesreće,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika, pomoćnika Gradonačelnika, kao i druge poslove koji mu se posebnim aktom stavi u djelokrug rada.

b) Odsjek za zaštitu od požara i vatrogatstvo – profesionalna vatrogasna jedinica

Odsjek za zaštitu od požara i vatrogatstvo – profesionalna vatrogasna jedinica (u daljem tekstu PVJ) izvršava stručno operativne, administrativne i druge poslove koji se odnose na prevenciju i zaštitu od požara i vatrogatstva, održavanje i servisiranje aparata za gašenje i druge opreme koja se koristi u svrhu gašenja požara, kao i slijedeće poslove:

 • Preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogatstva na području grada u skladu sa Kantonalnim i Federalnim zakonom i gradskom odlukom,
 • Obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje profesionalne vatrogasne jedinice grada, predlaže i preduzima mjere na obezbjeđenju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funkcionisanje te jedinice,
 • Definiše i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogatstva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća,
 • Planira i obezbjeđuje provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva,
 • Pruža stručnu i drugu pomoć i dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogatstva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogatstvo i efikasnije učešće u gašenju požara,
 • Ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane i vatrogasne jedinice kroz održavanje zajedničkih sastanaka i drugih oblika saradnje koja se odnosi na osnivanje i funkcionisanje vatrogasnih jedinica i osposobljavanje za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica u gašenju požara van objekata i prostora pravnog lica na području grada,
 • Ostvaruje saradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina i gradova  kroz održavanje zajedničkih sastanaka, vježbi, seminara i na drugi način,
 • Vrši i druge poslove iz oblasti od zaštite od požara i vatrogatstva koji su zakonom federacije i Kantona i odlukama stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite općine, kao i druge poslove po nalogu Gradonačelnika i njegovog pomoćnika.

Pomoćnik načelnika

Tel: 035/706-345
Fax: 035/706-345
E-mail: [email protected]

Odsjek za civilnu zaštitu

Tel: 035/706-345

Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Tel: 035/703-252
Tel: 123
Fax: 035/703-252


Zahtjevi službe civilne zaštite

PODSJETNIK IZ OBLASTI ZASTITE I SPASAVANJA

ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE