Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Stručna služba vijeća

Stručna služba vijeća

U okviru Stručne službe utvrđene su sljedeće pozicije:

– sekretar Gradskog vijeća, Dženana Tukulj,
– viši samostalni referent za opće i administrativne poslove, Mevlida Naimkadić,

Kontakt informacije

Tel: 035/700-816
Fax: 035/706-679
E-mail:  [email protected]

Stručna služba obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Gradskog vijeća koji se odnose na:

  • izradu nacrta, odluka, drugih propisa i općih akata čija izrada nije u nadležnosti drugih gradskih službi,
  • razmatranje prijedloga akata upućenih Vijeću i davanje mišljenja na ta akta u pogledu njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonima,
  • praćenje izvršavanja općih propisa i drugih pojedinačnih akata iz nadležnosti Vijeća,
  • pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica Vijeća i njegovih radnih tijela (komisija i odbora),
  • pripremanje Programa rada Vijeća,
  • uređivanje i izdavanje Službenog glasnika Grada Gračanica,
  • Čuvanje i arhiviranje originala propisa i drugih općih akata Vijeća,
  • obavljanje protokolarnih poslova za potrebe Vijeća,
  • obavljanje i drugih poslova za Vijeće, a koji nisu u nadležnosti drugih službi.

OBRASCI ZAHTJEVA