Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  
Zdravstveni savjet


KONTAKT PODACI I POSLOVI ZDRAVSTVENOG SAVJETA GRADA GRAČANICA

Na osnovu člana 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/05) i člana 16. Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 04/09), Općinsko vijeće Gračanica na sjednici održanoj 27.04.2018.godine donijelo je Odluku o osnivanju Zdravstvenog savjeta na nivou općine Gračanica.

Zdravstveni savjet na nivou općine Gračanica je imenovan odlukom Načelnika općine od 17.5.2019.godine, u sljedećem sastavu:

 1. Azijada Husić, Grad Gračanica, predsjednik
 2. Jasmin Jukan, Predstavnik udruženja za zaštitu pacijenata, član
 3. Kerim Grbić, Predstavnik mladih, član
 4. Adnan Salihbašić,Predstavnik stručnih udruženja, član
 5. Salih Bešlagić, Predstavnik Sindikata zdravstva, član
 6. Suljo Mehanović, Predstavnik zdravstvenih ustanova, član
 7. Nihad Ćehajić, Predstavnik privatnih praksi, član
 8. Ibrahim Nurikić, Predstavnik Crvenog križa, član
 9. Zajim Spahić, Predstavnik Veterinarske stanice
 10. Osman Bukvić, član
 11. Kapetančić Elma, Predstavnik Komore iz oblasti zdravstva, član

Zdravstveni savjet je imenovan na mandat od četiri (4) godine.

U skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, Zdravstveni savjet obavlja sljedeće poslove:

– predlaže i evaluira provođenje zdravstvene zaštite na području grada Gračanica,

– daje mišljenje na planove i programe zdravstvene zaštite za područje grada Gračanica,

– prati primjenu propisa na području grada Gračanica koji se odnose na zaštitu prava i interese pacijenata

– prati pojedinačne povrede prava pacijenata na području grada Gračanica,

– predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i unaprjeđenje prava pacijenata na području grada Gračanica,

– informiše Zdravstveni savjet u kantonalnom ministarstvu o slučajevima teških povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje
pacijenata,

– informiše javnost o povredama prava pacijenata,

– organizuje tečajeve za građene iz područja prava pacijenata i zakonske regulative, i

– ostale poslove koji se tiču zaštite pacijenata i unapređenja njihovih prava.

U obavljanju poslova iz svoga djelokruga rada, Zdravstveni savjet je ovlašten upozoravati, predlagati i davati preporuke.

Zdravstvenom savjetu možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu:

[email protected]

Svoj upit možete nam poslati i putem faxa na broj: +387 (0)35 707 000

(uz naznaku: za Zdravstveni savjet)