Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gračanica, i Javne ustanove za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gračanica, i Javne ustanove za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica

23.03.2018|

Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93 i 13/94) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Gračanica, i Javne ustanove za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora čiji je osnivač Općina Gračanica  :

1. JU „Centar za socijalni rad“ Gračanica

  • 3 člana od kojih je 1 član iz reda zaposlenika Ustanove

2. JU za informisanje i kulturu „Bosanski kulturni centar“ Gračanica

  •             3 člana od kojih je 1 član iz reda zaposlenika Ustanove
  1. I.                      OPIS POZICIJA

       Upravni odbor JU „Centar za socijalni rad“ Gračanica i JU „Bosanski kulturni centar“ Gračanica u

okviru svojih ovlaštenja obavlja slijedeće poslove :

–          donosi pravila ustanove,

–          imenuje i razrješava direktora,

–          utvrđuje planove rada i razvoja,

–          utvrđuje godišnji program rada,

–          donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,

–          donosi opšti akt o organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte  u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,

–          odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, radi kojih je osnovan, ako zakonom  nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ ustanove,

–          usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora ustanove,

–          rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,

–          odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima ustanove,

–          odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove,

–          odlučuje o prigovoru  radnika na rješenje kojim je direktor ustanove na osnovu ovlaštenja određenih pravilima odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa,

–          podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju ustanove,

–          vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

 

  II.  OPĆI USLOVI

Kandidati za  imenovanje na poziciju u Upravni odbor treba da ispunjavaju slijedeće  opće uslove :

–    da je državljanin BiH,

–    da je stariji od 18 godina,

–    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

–    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

–          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

–          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

–          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

–          da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

–          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

–          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

    III. POSEBNI USLOVI

            Pored općih uslova kandidat za člana upravnog odbora  treba da ispunjava i posebne uslove:

–          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

–          da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

–          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Gračanica,

–          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

–          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije.

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se uobzir i sljedeće karakteristike kandidata:

–          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

–          veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

IV.  POTREBNI DOKUMENTI

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

–          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

–          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,

–          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

–          ovjerenu fotokopiju diplome,

–          uvjerenje o radnom iskustvu,

–          ovjerene izjave kandidata iz tačke II na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke III. na alineju 3 i 4.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Upravnog odbora (navesti ustanovu na koju se prijava odnosi) –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić