Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

U okviru Službe za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Kordinacija rada svih službi u okviru jedinstvenog organa uprave,
 • Stručni i administrativni poslovi za potrebe Gradonačelnika,
 • Poslovi razvoja grada,
 • Poslovi informatike za jedinstveni organ uprave,
 • Poslovi javnog obavještavanja o aktivnostima Gradonačelnika, Vijeća, općinskih službi i odnosi sa javnošću (PR),
 • Praćenje, primjena i provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama,
 • Praćenje, priprema projekata i apliciranje za dobivanje sredstava za njihovu realizaciju iz domaćih i stranih izvora,
 • Poslovi turizma i prirodne bašine,
 • Obezbjeđenje funkcionisanja Sportske sale,
 • Poslovi prevođenja,
 • Tehnički poslovi za funkcionisanje kancelarije Gradonačelnika (vozila, izrada i umnožavanje materijala itd.).
 • Osigurava uslove za rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • Priprema nacrte i prijedloge i prati provođenje odluka i drugih propisa, kao i pojedinačnih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća,
 • Priprema nacrte ugovora u čijem zaključivanju učestvuje Gradsko vijeće,
 • Ostvaruje saradnju sa službama Gradonačelnika prilikom priprema nacrta odluka i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće u cilju obezbjeđenja metodološkog jedinstva u izradi,
 • Prati propise i ukazuje Gradskom vijeću na mjere koje treba poduzeti iz svoje nadležnosti,
 • Prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i stručno obrađuje pitanja koja treba ugraditi u gradske propise,
 • Prati provođenje Statuta Grada i Poslovnika o radu Gradskog vijeća,
 • Pruža stručnu pomoć gradskim vijećnicima u ostvarivanju njihove funkcije,
 • Priprema Program rada Gradskog vijeća i prati njegovu realizaciju,
 • Uspostavlja, izrađuje, vodi i održava evidencije iz nadležnosti Gradskog vijeća,
 • Priprema i organizuje sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 • Izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne materijale iz nadležnosti Gradskog vijeća,
 • Pribavlja informacije i mišljenja vezano za predstavke građana od nadležnih službi za upravu, javnih ustanova i preduzeća,
 • Osigurava saradnju sa ombdusmenima i drugim tijelima za zaštitu ljudskih prava,
 • Uređuje i izdaje Službeni glasnik Grada Gračanica,
 • Vrši administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove za Gradsko vijeće i njegova radna tijela,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i po nalogu Gradonačelnika.

a) Odsjek za opće poslove, odnose sa javnošću i informacione tehnologije

 • U okviru Odsjeka obavljaju se sljedeći poslovi:
 • Organizovanje sjednica Kolegija Gradonačelnika,
 • Poslovi tehničkog sekretara i protokola kancelarije Gradonačelnika.
 • Uspostavljanje komunikacije sa sredstvima informisanja i organizovanje medijskih kampanja i akcija Gradonačelnika,
 • Kreiranje i sprovođenje promotivnih akcija i ostalih oblika komunikacije koji prezentuju i promovišu rad Gradonačelnika, jedinstvenog organa uprave i Gradskog vijeća,
 • Organizovanje javnih nastupa pomoćnika načelnika, šefova odsjeka i dr.,
 • Priprema tekstova za informisanje javnosti o aktivnostima Gradonačelnika, gradskih službi i Gradskog vijeća,
 • Uspostavljanje interne komunikacije u jedinstvenom gradskom organu,
 • Priprema i organizovanje konferencija za štampu Gradonačelnika,
 • Priprema saopštenja i obavještenja Gradonačelnika, gradskih službi i Gradskog  vijeća,
 • Uređivanje web stranice Grada,
 • Planiranje, izrada i implementacija Strategije komunikacije sa građanima u saradnji sa gradskim službama,
 • Priprema, kordinacija i realizovanje projekata ispitivanja javnog mijenja,
 • Uređivanje i izdavanje publikacija – promo materijala, biltena, brošura, vodića, pres kliping, obezbjeđivanje audio, video i foto zapisa o značajnim događajima u gradu,
 • Poslovi vezani za međunarodnu saradnju grada,
 • Organizovanje informisanja u vanrednim prilikama,
 • Praćenje, ocjenjivanje i analiziranje povratnih informacija od građana i njihovih udruženja i kreiranje konkretnih mjera na poboljšanju imidža grada,
 • Poslovi na kontinuiranom unapređenju i održavanju informacionog sistema jedinstvenog gradskog organa,
 • Definisanje uspostavljanja integralnog informacionog sistema,
 • Poslovi administratora sistema upravljanja kvalitetom,
 • Održavanje i unapređenje zvanične interne prezentacije grada,
 • Drugi poslovi vezani za primjenu informacionih tehnologija,
 • Poslovi kopiranja i umnožavanja,
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Gradonačelnika.

b) Odsjek za razvojne projekte i Evropske integracije

U Odsjeku za razvojne projekte i Evropske integracije obavljaju se sljedeći poslovi:

 • Učešće u pripremi i praćenje realizacije Strategije razvoja grada i drugih strateških planova i programa, posebno u dijelu koordinacije i aktivnosti prikupljanja, praćenja i analize podataka, po svim segmentima razvoja, života i rada u gradu,
 • Prati konkurse, priprema i izrađuje projekte, aplicira, sprovodi, vrši monitoring i internu evaluaciju projekata prema donatorskim organizacijama i višim nivoima vlasti sa aspekta ekonomskog razvoja,
 • Prati međunarodne fondove kao izvore finansiranja i sufinansiranje projekata, aplicira za grad i proslijeđuje informacije potencijalnim zainteresovanim aplikantima,
 • Prati i koordinira aktivnosti na sprovođenju direktiva Evropske Unije i poslovima vezanim za Evropske integracije,
 • Učestvuje u koordinaciji i zajedničkom djelovanju sa predstavnicima drugih službi, kao i predstavnicima javnih ustanova u cilju kreiranja zajedničkih aplikacija i njihove implementacije,
 • Sarađuje se međunarodnim donatorskim i kreditnim organizacijama,
 • Identifikacija projekata, stručna razrada i uspostavljanje elektronske baze podataka,
 • Obavještavanje građana, udruženja i privrednih subjekata o realizaciji strateških ciljeva i strateških planova i projekata,
 • Praćenje stručne i tehničke podrške, pripreme kandidovanja i praćenja realizacije projekata od značaja za privredni, društveni i kulturni razvoj grada,
 • Pripremu dokumentacije i aplikacija za sredstva Evropskih fondova i javne pozive viših nivoa vlasti i međunarodnih organizacija,
 • Praćenje realizacije odobrenih projekata i izrada završnih izvještaja,
 • Poslovi vezani za projekte Evropskih integracija,
 • Poslovi prevođenja stranih jezika,
 • Obavljanje i drugih poslova iz djelokruga rada i po nalogu Gradonačelnika.

c) Odsjek za rad Gradskog Vijeća

U okviru Odsjeka za rad Gradskog vijeća obavljaju se slijedeći poslovi:

 • Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za rad komisija i radnih tijela Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi saradnje sa službama u vezi pripreme materijala za Vijeće.
 • Saradnja sa domaćim međunarodnim organizacijama u vezi sa poboljšavanjem rada Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za izdavanje službenih glasnika Grada.
 • Poslovi oko izrade Statuta Grada, Poslovnika i Programa rada Gradskog vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slično.

d) Sportska sala

 • U  okviru sportske sale kao posebne unutrašnje organizacione jedinice u okviru Kabineta Gradonačelnika obavljaju se poslovi organizovanja sportskih takmičenja, organizovanog korištenja prostora sale, gradskog terena sa vještačkom travom, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga, održavanje sale i higijene u sali i drugi poslovi po nalogu Gradonačelnika.

ODNOSI S JAVNOŠĆU:

Tel: 035-700-802
E-mail: [email protected]

Odsjek za razvojne projekte i Evropske integracije

Tel: 035/700-832
E-mail:
  [email protected]

STRUČNA SLUŽBA GV

 • Stručni i tehnički poslovi za održavanje sjednica Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za rad komisija i radnih tijela Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi saradnje sa službama u vezi pripreme materijala za Vijeće.
 • Saradnja sa domaćim međunarodnim organizacijama u vezi sa poboljšavanjem rada Vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi za izdavanje službenih glasnika Grada.
 • Poslovi oko izrade Statuta Grada, Poslovnika i Programa rada Gradskog vijeća.
 • Stručni i tehnički poslovi zapisnika, tonskih zapisa i slično.

KONTAKT Dženana Tukulj, Sekretar

Tel: 035-700-821
E-mail: [email protected]

Stručna služba:

Tel: 035/700-816
Fax: 035/706-679