Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanice

Predsjedavajući Gradskog vijeća Gračanice

Nihad Krajinović

Adresa: 75 320 Gračanica
Datum i mjesto rođenja: 22.11.1974.g. u Gračanici
Naučno zvanje: bachelor žurnalista
Zvanje stekao na: Na Fakultetu političkih nauka Sarajevo
Stranačka opredjeljenost: SDP – potpredsjednik općinske organizacije
Kontakt telefon: 035/700-822,
Fax: 035/706-679,
E-mail: 
[email protected]

Prava i dužnosti predsjedavajućeg Gradskog vijeća:

 • Predstavlja Gradsko vijeće,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice Gradskog vijeća,
 • učestvuje u pripremama, saziva i vodi sjednice kolegija Gradskog vijeća,
 • inicira stavljanje na dnevni red sjednica Gradskog vijeća, kolegija Gradskog vijeća i radnih tijela, pitanja iz nadležnost Gradskog vijeća,
 • osigurava poštivanje načela  odredbi ovog Poslovnika
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova vijećnika tokom pripreme i održavanja sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradskog vijeća,
 • osigurava realizovanje prava i dužnosti vijećnika, posebno u pripremi sjednica Gradskog vijeća i kolegija Gradskog vijeća, kao i tokom sjednice,
 • vodi sjednice u skladu sa odredbama  ovog Poslovnika,
 • osigurava saradnju Gradskog vijeća i Gradonačelnika, te prati realizaciju odluka i zaključaka Gradskog vijeća,
 • radi na ostvarivanju saradnje sa vijećima drugih općina i gradova, te drugim organima i organizacijama,
 • potpisuje akta usvojena od Gradskog vijeća,
 • prati realizaciju Programa rada vijeća mjesnih zajednica i koordinira njihov rad,
 • vrši druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.