Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Nadležnosti Gradskog pravobranilaštva

Nadležnosti Gradskog pravobranilaštva

Pravobranilaštvo je poseban organ Tuzlanskog kantona, odnosno grada, koji u skladu sa propisima preduzima određene mjere u svrhu pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona, odnosno grada.

Pravobranilaštvo svoju funkciju vrši samostalno u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona i drugih porpisa i općih akata.
Pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa Kantona vrši Kantonalno pravobranilaštvo, a pravnu zaštitu imovine i imovinskih interesa grada Gradsko pravobranilaštvo.
Gradsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa grada i gradskih organa i vrši poslove zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koje osniva grad, ako je to aktom o osnovanju predviđeno.

Pravobranilaštvo pruža stručnu pomoć gradskim organima, službama i ustanovama i pravnim licima koje osniva grad, ako je to aktom o osnivanju predviđeno.
Navedeni organi i pravna lica dužni su pribaviti pravno mišljenje Kantonalnog, odnosno, Gradskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o;

  • kupoprodaji
  • zamjeni
  • zakupu
  • prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade
  • koncesiji
  • građenju i udruživanju sredstava za građenje
  • statusnim i ugovornim oblicima povezivanja društava kao i kod drugih ugovora kojima pribavljaju stvari ili raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima.

Funkciju gradskog pravobranilaštva vrši gradski pravobranilac i njegov zamjenik. Kantonalnog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje predsjednik Kantona uz potvrdu Skupštine Kantona. Gradskog pravobranioca i njegovog zamjenika imenuje i smjenjuje Gradonačelnik uz potvrdu Gradskog vijeća.
Pravobranilac se imenuje na četiri godine i može biti ponovo imenovan. Zamjenik pravobranioca se imenuje za vršenje dužnosti bez ograničenja trajanja mandata

Sredstva za rad pravobranilaštva se osiguravaju u budžetu Kantona, odnosno Grada.