Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Zdravstvo u gradu Gračanica

Zdravstvo u gradu Gračanica

Grad Gračanica ima kvalitetno organiziranu kako primarnu, tako i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Primarna zdravstvena zaštita organizirana je u Domu zdravlja, privatnim ordinacijama i apotekama, a sekundarna u Općoj bolnici dr. Mustafa Beganović. Prema podacima Zavoda za zdravstvo u Tuzlanskom kantonu, zdravstveno osiguranje u gradu Gračanica koristi  43.492 korisnika, od toga 22.233 nosilaca zdravstvenog osiguranja i za          21. 709 članova njihovih obitelji (podatak iz 2006.).

DOM ZDRAVLJA

Dom Zdravlja u Gračanici je osnovan 14. maja 1953. godine od strane tadašnjeg Narodnog odbora gračaničkog sreza. Tragovi postojanja zdravstva na ovom području dopiru dalje kroz historiju, što se zaključuje iz podataka da je prvi ljekar na rad u Gračanicu došao još davne 1895. godine, bio je to dr. Josip Katz, kada je otvorena i prva ambulanta u ovom gradu, tadašnjoj čaršiji. U periodu između dva svjetska rata, žitelje gračaničkog sreza liječili su dr. Avdo Prohić prvi ljekar gračanlija i dr. Ivo Mrčić, koji su ostali u lijepoj uspomeni ovdašnjeg stanovništva, ne samo kao liječnici već i kao napredno orjentisani ljudi. Neposredno po završetku Drugog svjetskog rata, zdravstvenu zaštitu stanovništvu ovog područija pružali su jedan ili povremeno dva ljekara i nekoliko priučenih bolničara, uz oskudna sredstva i opremu. Osam godina nakon završetka Drugog svjetskog rata, osnivanjem prve zdravstvene ustanove na gračaničkoj opštini sa 30 zaposlenih i samo dva ljekara počinje ubrzani razvoj zdravstvene djelatnosti na ovom području. I pored poteškoća, kroz koje je ova djelatnost prolazila, u minimalnom periodu ostvareni su značajni rezultati u razvoju zdravstva, prije svega u suzbijanju i potpunom iskorjenjivanju pojedinih zaraznih bolesti, u smanjenju smrtnosti, naročito djece, znatnom produženju životnog vijeka stanovništva i kadrovskom i materijalnom jačanju zdravstvene službe. Više na: www.dzgracanica.com

OPĆA BOLNICA

Javnu zdravstvenu ustanovu Opću bolnicu “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica osnovalo je Općinsko vijeće Gračanica Odlukom o osnivanju zdravstvene ustanove Opća bolnica Gračanica 24.03.2000.godine, koja je ponijela ime poznatog Gračanlije prof. dr. Mustafe Beganovića. Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „Dr.Mustafa Beganović“ Gračanica pruža usluge specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnom nivou i to dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije, zdravstvene njege bolesnika, te osiguranje boravka i prehrane bolesnika. Bolnica pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Gračanice i gravitacionog područja, a odnosi se na općinu Doboj Istok i dijelove gradova Gradačac, Srebrenik i Lukavac. U skladu sa izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine FBiH, broj: 46/10 od 02.08.2010. godine), a na osnovu člana 24. stav 1. tačka Ustava Tuzlanskog Kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 15.06.2015. godine donosi Odluku o preuzimanju prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica kojom, Skupština Tuzlanskog kantona preuzima prava i obaveze osnivača Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica. U Općoj bolnici “Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica zaposleno je 179 radnika, od toga 20 doktora specijalista, 12 doktora medicine, 15 diplomiranih medicinskih tehničara (VSS), 1 medicinski tehničar sa višom stručnom spremom(VSŠ), 84 medicinske sestre, i 47 zaposlenih u administrativno-tehničkom dijelu. Pružanje specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite je organizovano u okviru prijemnih i specijalističkih ambulanti, kabineta, savjetovališta i dnevne Bolnice sa sadržajima predviđenim Zakonskim propisima za Opće bolnice. Više na: www.bolnica-gracanica.com