Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Nadležnosti

Nadležnosti

Nadležnosti Gradonačelnika

 • Predstavlja i zastupa jedinicu lokalne samouprave;
 • Donosi akte iz svoje nadležnosti;
 • Izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta;
 • Predlaže odluke i druge opće akte vijeću;
 • Provodi politiku jedinice lokalne samouprave u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet jedinice lokalne samouprave i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;
 • Izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno jedinici lokalne samouprave;
 • Utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi jedinice lokalne samouprave;
 • Donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi jedinice lokalne samouprave;
 • Realizira saradnju jedinice lokalne samouprave sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa sa odlukama i zaključcima vijeća i njegovih radnih tijela;
 • Podnosi izvještaj vijeću o ostvarivanju politike jedinice lokalne samouprave i svojim aktivnostima;
 • Gradonačelnik odgovara za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže vijeću.