Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

Profil privrede

Profil privrede

OPĆI PROFIL PRIVREDE OPĆINE/GRADA GRAČANICA

Grad Gračanica je sredina s tradicijom i izuzetno razvijenim poduzetništvom u BiH. Prema podacima iz 2018.godine, na području općine/grada Gračanica registrovano je i aktivno djeluje ukupno 1.506 poslovnih subjekata (od toga: 442 privatna preduzeća, 325 poslovnih jedinica u sastavu i 744 obrta). Prema broju zaposlenih, strukturu privrednih subjekata čine:

  • 74 % mikro firme, do 10 zaposlenih
  • 20 % poslovni subjekti, od 10 do 49 zaposlenih
  • 5 % poslovni subjekti, od 50 do 249 zaposlenih
  • i dva velika poslovna subjekta sa preko 249 zaposlenih.

Opći profil privrede općine/grada

Opći podaci Indikatori privrede općine/grada u periodu 2015.-2018.
godine
Period

2015

2016

2017

2018

Broj kompanija

438

439

428

442

Ukupan broj zaposlenih

6.880

7.321

7.527

7.782

Prosječan broj zaposlenih

16

17

18

18

Ukupan prihod od prodaje (KM)

722.335.000

729.085.000

743.146.000

802.269

Prihod od izvoza (KM)

167.174.000

163.987.000

175.094.000

193.553

Ukupna dobit (KM)

42.662.000

47.785.000

56.719.000

55.506

Broj kompanija do 500.000 KM prihoda

278

270

265

272

Broj kompanija do 5.000.000 KM prihoda

129

136

131

134

Broj kompanija preko 5.000.000 KM

31

33

32

36

DOMINANTNI PRIVREDNI SEKTORI
U strukturi privrede dominiraju prerađivačka industrija i trgovina koji ostvaruju 82,37 % ukupnog prihoda, 75,83 % zaposlenosti , dok se 11,15 % ukupnog prihoda, 12,67 % zaposlenosti ostvaruje u građevinarstvu i uslugama prijevoza. Pregled dominantnih privrednih sektora:

Šifra djel. Naziv djelatnosti Udio u ukupnom prihodu privrede u % Udio u ukupnom broju zapos.u % Udio u ukupnoj dobiti u % Ukupan broj kompanija
po djelatnosti
Ukupan broj zaposlenih po djelatnostima

A

Poljopriv., šumarstvo i ribolov

2,15

1,23

0,00

17

96

C

Prerađivačka industrija

50,66

59,41

50,32

158

4.623

F

Građevinarstvo

7,87

9,23

8,3

36

718

G

Trgovina na veliko i malo, popravaka mot., vozila i
motocikala

31,71

16,42

35,55

123

1.278

H

Prijevoz i skladištenje

3,28

3,44

3,98

36

268

Ukupno djelatnosti A,C,F,G,H

95,68

89,73

94,66

370

6.983

PRIORITETNI SEKTORI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

U strukturi prerađivačke djelatnosti, i pored toga što tekstilna i obućarska industrija zapošljavaju veliki broj radnika i ostvaruju značajne izvozne rezultate, tri su vodeće industrije (koje zapošljavaju 61,54 % zaposlenih u prerađivačkoj industriji, ostvaruju 80,84 % ukupnog prihoda prerađivačke industrije, 80,38 % prihoda od izvoza prerađivačke industrije, 79,67 % ukupne dobiti prerađivačke industrije) imaju kontinuirani rast prihoda i izvoza, a to su: drvoprerađivačka, metaloprerađivačka i prerada plastike.

DRVNA INDUSTRIJA

Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja

Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

34

36

Broj zaposlenih

677

712

Izvoz u KM

23.994.375

26.979.229

Udio u ukupnom izvozu privrede

13,71 %

13,94 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

8,32 %

8,78 %

Vodeće kompanije u djelatnosti Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja („Iso-wood“ d.o.o., Radial d.o.o., „Obrt-Comerc“ d.o.o.,“Tursun prom“ d.o.o., „Uno prom“ d.o.o., „Benprom“ d.o.o., „Džambo“ d.o.o., „TTM“ d.o.o., „Halidović“ d.o.o., „Drvostil“ d.o.o., „Husanovic&Co“ d.o.o.,„Ahmetbegović“ d.o.o., „Dusa-comerc“ d.o.o., „Žepić“ d.o.o., „Kikan“ d.o.o., „Halidex“ d.o.o., „Muftić“ d.o.o., „Nedžm“ d.o.o., „Ivado“ d.o.o.).

Proizvodnja namještaja

Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

2

3

Broj zaposlenih

417

375

Izvoz u KM

14.873.039

14.292.995

Udio u ukupnom izvozu privrede

8,50 %

7,38 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

2,84 %

2,57 %

Proizvodnja namještaja ostvaruje se u 2 (dvije) vodeće kompanije: „Jadrina“ d.o.o. i „Ingrat“ d.o.o..

METALOPRERADA

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme

Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

28

27

Broj zaposlenih

508

530

Izvoz u KM

16.191.120

22.434.559

Udio u ukupnom izvozu privrede

9,25 %

11,47 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

11,00 %

11,61 %

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme ( („Trgovir“ d.o.o. , „Index“ d.o.o. , „Kovan“ M.I. d.o.o., „HST CNC Technik“ d.o.o., „Limorad“ d.o.o. , „Adam Co“ d.o.o. ).

Proizvodnja mašina i uređaja

Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

11

10

Broj zaposlenih

210

233

Izvoz u KM

4.383.075

4.158.635

Udio u ukupnom izvozu privrede

2,50 %

2,12 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

2,58 %

2,15 %

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje mašina i uređaja ( „Europrost“ d.o.o. , „Fining“ d.o.o. , „Tring“ d.o.o., „Global lift BiH“ d.o.o. , „Prim Co company“ d.o.o. , „Fars-Inox“ d.o.o. ).

PRERADA PLASTIKE
Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

29

31

Broj zaposlenih

937

995

Izvoz u KM

52.650.891

57.457.800

Udio u ukupnom izvozu privrede

30,09 %

29,68 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

14,91 %

14,87 %

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa („RPC Superfos Balkan“ d.o.o. , „Plamingo“ d.o.o. , „Variplast“ d.o.o., „Poly“ d.o.o. , „Plastex“ d.o.o., Bema Ba d.o.o., Alibegović-plast d.o.o., Plastoflex d.o.o., Mirna d.o.o., Ambra d.o.o.).

INDUSTRIJA PRERADE KOŽE, OBUĆE I TEKSTILA

Proizvodnja tekstila
Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

4

4

Broj zaposlenih

213

246

Izvoz u KM

11.208.250

13.261.105

Udio u ukupnom izvozu privrede

6,40 %

6,85 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

2,57 %

2,85 %

Vodeće kompanije („Suman“ d.o.o, „Kanetex“ d.o.o., „Hajrić prom“ d.o.o., „Janez comerc“ d.o.o.)

Proizvodnja kože i srodnih priozvoda
Opis Godina

2017

2018

Broj kompanija

7

7

Broj zaposlenih

753

811

Izvoz u KM

9.317.975

9.462.851

Udio u ukupnom izvozu privrede

5,32 %

4,89 %

Udio u ukupnom prihodu privrede

1,69 %

1,65 %

Vodeće kompanije ( „Euro galant“ d.o.o., „Bosna-orto“ d.o.o., „OrthoFootwear-ormiddleetska obuća“ d.o.o., „Fortunatto“ d.o.o., „Fortob“ d.o.o, „SLT enterprise“d.o.o..)

Površina grada: 219,5 km2

Broj naselja: 23

Broj stanovnika: 45.220

KONTAKT INFORMACIJE

Radno vrijeme: 07:30-16:00

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 1,

75320 Gračanica,

Bosna i Hercegovina

E-mail: [email protected]

Tel.: 00 387 (0) 35/ 700-800

Fax.: 00 387 (0) 35/ 707-000