Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Profil privrede

Profil privrede 2019-11-15T11:01:13+00:00

OPĆI PROFIL PRIVREDE OPĆINE/GRADA GRAČANICA

Grad Gračanica je sredina s tradicijom i izuzetno razvijenim poduzetništvom u BiH. Prema podacima iz 2018.godine, na području općine/grada Gračanica registrovano je i aktivno djeluje ukupno 1.506 poslovnih subjekata (od toga: 442 privatna preduzeća, 325 poslovnih jedinica u sastavu i 744 obrta). Prema broju zaposlenih, strukturu privrednih subjekata čine:

  • 74 % mikro firme, do 10 zaposlenih
  • 20 % poslovni subjekti, od 10 do 49 zaposlenih
  • 5 % poslovni subjekti, od 50 do 249 zaposlenih
  • i dva velika poslovna subjekta sa preko 249 zaposlenih.

Opći profil privrede općine/grada

Opći podaci Indikatori privrede općine/grada u periodu 2015.-2018. godine
Period 2015 2016 2017 2018
Broj kompanija 438 439 428 442
Ukupan broj zaposlenih 6.880 7.321 7.527 7.782
Prosječan broj zaposlenih 16 17 18 18
Ukupan prihod od prodaje (KM) 722.335.000 729.085.000 743.146.000 802.269
Prihod od izvoza (KM) 167.174.000 163.987.000 175.094.000 193.553
Ukupna dobit (KM) 42.662.000 47.785.000 56.719.000 55.506
Broj kompanija do 500.000 KM prihoda 278 270 265 272
Broj kompanija do 5.000.000 KM prihoda 129 136 131 134
Broj kompanija preko 5.000.000 KM 31 33 32 36

 

DOMINANTNI PRIVREDNI SEKTORI U strukturi privrede dominiraju prerađivačka industrija i trgovina koji ostvaruju 82,37 % ukupnog prihoda, 75,83 % zaposlenosti , dok se 11,15 % ukupnog prihoda, 12,67 % zaposlenosti ostvaruje u građevinarstvu i uslugama prijevoza. Pregled dominantnih privrednih sektora

Šifra djel. Naziv djelatnosti Udio u ukupnom prihodu privrede u % Udio u ukupnom broju zapos.u % Udio u ukupnoj dobiti u % Ukupan broj kompanija po djelatnosti Ukupan broj zaposlenih po djelatnostima
A Poljopriv., šumarstvo i ribolov 2,15 1,23 0,00 17 96
C Prerađivačka industrija 50,66 59,41 50,32 158 4.623
F Građevinarstvo 7,87 9,23 8,3 36 718
G Trgovina na veliko i malo, popravaka mot., vozila i motocikala 31,71 16,42 35,55 123 1.278
H Prijevoz i skladištenje 3,28 3,44 3,98 36 268
Ukupno djelatnosti A,C,F,G,H 95,68 89,73 94,66 370 6.983

 

PRIORITETNI SEKTORI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

U strukturi prerađivačke djelatnosti, i pored toga što tekstilna i obućarska industrija zapošljavaju veliki broj radnika i ostvaruju značajne izvozne rezultate, tri su vodeće industrije (koje zapošljavaju 61,54 % zaposlenih u prerađivačkoj industriji, ostvaruju 80,84 % ukupnog prihoda prerađivačke industrije, 80,38 % prihoda od izvoza prerađivačke industrije, 79,67 % ukupne dobiti prerađivačke industrije) imaju kontinuirani rast prihoda i izvoza, a to su: drvoprerađivačka, metaloprerađivačka i prerada plastike .

DRVNA INDUSTRIJA Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja

Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 34 36
Broj zaposlenih 677 712
Izvoz u KM 23.994.375 26.979.229
Udio u ukupnom izvozu privrede 13,71 % 13,94 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 8,32 % 8,78 %

Vodeće kompanije u djelatnosti Prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta osim namještaja („Iso-wood“ d.o.o., Radial d.o.o., „Obrt-Comerc“ d.o.o.,“Tursun prom“ d.o.o., „Uno prom“ d.o.o., „Benprom“ d.o.o., „Džambo“ d.o.o., „TTM“ d.o.o., „Halidović“ d.o.o., „Drvostil“ d.o.o., „Husanovic&Co“ d.o.o.,„Ahmetbegović“ d.o.o., „Dusa-comerc“ d.o.o., „Žepić“ d.o.o., „Kikan“ d.o.o., „Halidex“ d.o.o., „Muftić“ d.o.o., „Nedžm“ d.o.o., „Ivado“ d.o.o.)

Proizvodnja namještaja

Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 2 3
Broj zaposlenih 417 375
Izvoz u KM 14.873.039 14.292.995
Udio u ukupnom izvozu privrede 8,50 % 7,38 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 2,84 % 2,57 %

Proizvodnja namještaja ostvaruje se u 2 (dvije) vodeće kompanije: „Jadrina“ d.o.o. i „Ingrat“ d.o.o..

METALOPRERADA Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme

Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 28 27
Broj zaposlenih 508 530
Izvoz u KM 16.191.120 22.434.559
Udio u ukupnom izvozu privrede 9,25 % 11,47 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 11,00 % 11,61 %

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje gotovih metalnih proizvoda osim mašina i opreme ( („Trgovir“ d.o.o. , „Index“ d.o.o. , „Kovan“ M.I. d.o.o. , „HST CNC Technik“ d.o.o., „Limorad“ d.o.o. , „Adam Co“ d.o.o. ).

Proizvodnja mašina i uređaja

Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 11 10
Broj zaposlenih 210 233
Izvoz u KM 4.383.075 4.158.635
Udio u ukupnom izvozu privrede 2,50 % 2,12 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 2,58 % 2,15 %

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje mašina i uređaja ( „Europrost“ d.o.o. , „Fining“ d.o.o. , „Tring“ d.o.o., „Global lift BiH“ d.o.o. , „Prim Co company“ d.o.o. , „Fars-Inox“ d.o.o. ).

PRERADA PLASTIKE Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa

Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 29 31
Broj zaposlenih 937 995
Izvoz u KM 52.650.891 57.457.800
Udio u ukupnom izvozu privrede 30,09 % 29,68 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 14,91 % 14,87 %

Vodeće kompanije u djelatnosti proizvodnje proizvoda od gume i plastičnih masa („RPC Superfos Balkan“ d.o.o. , „Plamingo“ d.o.o. , „Variplast“ d.o.o. , „Poly“ d.o.o. , „Plastex“ d.o.o., Bema Ba d.o.o., Alibegović-plast d.o.o., Plastoflex d.o.o., Mirna d.o.o., Ambra d.o.o.).

INDUSTRIJA PRERADE KOŽE, OBUĆE I TEKSTILA

Proizvodnja tekstila  
Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 4 4
Broj zaposlenih 213 246
Izvoz u KM 11.208.250 13.261.105
Udio u ukupnom izvozu privrede 6,40 % 6,85 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 2,57 % 2,85 %

Vodeće kompanije („Suman“ d.o.o, „Kanetex“ d.o.o., „Hajrić prom“ d.o.o., „Janez comerc“ d.o.o.)

Proizvodnja kože i srodnih priozvoda  
Opis                                                   Godina 2017 2018
Broj kompanija 7 7
Broj zaposlenih 753 811
Izvoz u KM 9.317.975 9.462.851
Udio u ukupnom izvozu privrede 5,32 % 4,89 %
Udio u ukupnom prihodu privrede 1,69 % 1,65 %

Vodeće kompanije ( „Euro galant“ d.o.o., „Bosna-orto“ d.o.o., „OrthoFootwear-ormiddleetska obuća“ d.o.o., „Fortunatto“ d.o.o., „Fortob“ d.o.o, „SLT enterprise“d.o.o..)

 

Površina grada: 219,5 km2

Broj naselja: 23

Broj stanovnika: 45.220

KONTAKT INFORMACIJE

Radno vrijeme: 07:30-16:00

Adresa: Mula Mustafe Bašeskije br. 1,
75320 Gračanica,
Bosna i Hercegovina

E-mail:  info@gracanica.gov.ba
Tel.: 00 387 (0) 35/ 700-800
Fax.: 00 387 (0) 35/ 707-000