Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati  iz budžeta općine  Gračanica  za 2019 godinu.

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati  iz budžeta općine  Gračanica  za 2019 godinu.

30.04.2019|

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-05-01594-2019
Gračanica: 30. 04. 2019. god.

Na osnovu člana 36. Statuta općine Gračanica (“Službeni glasnik općine Gračanica”, broj: 4/09 i 11/18) člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu odabira projekata navladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Gračanica broj: 4/17), Općinski načelnik  objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama i fondacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati  iz budžeta općine  Gračanica  za 2019 godinu.

Općina Gračanica poziva sve organizacije civilnog društva (OCD), nevladine organizacije (NVO) sa područja Bosne i Hercegovine  da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine  Gračanica iz sljedećih prioritetnih oblasti:

A) Za prijedloge projekata udruženja građana:

  1. Zaštita okoliša
  2. Žensko poduzetništvo
  3. Kultura i umjetnost
  4. Ranjive grupe

B) Za prijedloge projekata omladinskih udruženja:

  1. Zaštita okoliša
  2. Edukacija mladih
  3. Društveni život
  4. Kultura i umjetnost

Iznos za odobrene projekte udruženja građana, nevladinih organizacija je 30.000,00KM za odobrene projekte omladinskih udruženja 19.000,00KM a maksimalan iznos po projektu je 3.000,00KM. Općina zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa sredstva  u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Izabrani projekti  moraju  da se provedu do kraja 2019.god. Dužina trajanja svakog projekta treba biti minimalno 5 dana, a maksimalno 5 mjeseci.

Jedan aplikant može aplicirati sa više projekata, od kojih samo jedan može dobiti odobrenje za finansiranje/sufinansiranje.

Odabir projekata vršit će Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

PRAVO UČEŠĆA;

Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane organizacije civilnog društva (OCD) i nevladine organizacije (NVO) u skladu sa važećim  zakonskim  propisima u Bosni i Hercegovini.

Prijedlozi projekata svih udruženja građana i fondacija koja nisu dostavila finansijski izvještaj o realizaciji projekata u prethodnim godinama, a za koje im je Općina Gračanica  dodijelila sredstva, neće se razmatrati.
Omladinska udruženja ne mogu aplicirati na poziv/oblasti namijenjene za nevladina udruženja i fondacije.
Udruženja građana i fondacije
ne mogu aplicirati na poziv/oblasti namijenjene za Omladinska udruženja.

Aplikanti mogu ostvariti pravo na sredstva iz ovog Javnog poziva, uz sljedeće uslove:

da projektne aktivnosti realizuju na području općine Gračanica u interesu općine Gračanica
da se projekti odnose na prioritetne oblasti iz ovog Javnog poziva,
– da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
– da im je registrovana djelatnost u skladu sa prioritetnom oblasti u okviru koje će realizovati projekat,
– da posjeduju odgovarajuće materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke, kao i  iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti za koju prijavljuju projekat.

Omladinska udruženja koja apliciraju na Javni poziv  moraju da budu upisana u Registar omladinskih udruženja općine Gračanica.

OPĆE INFORMACIJE O POZIVU ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA:

Prijedlog projekta mora sadržavati sljedeće:

– Projektni prijedlog  (Word format – Prilog 1),
– Pregled budžeta/proračuna (Excel format – Prilog 2),
– Matrica logičkog okvira (Word format – Prilog 3),
– Plan aktivnosti i promocije (Excel format – Prilog 4).

Dodatna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

– kopiju važećeg rješenja o registraciji organizacije
– kopiju statuta organizacije (podnosilac projekta i partneri),
– popunjen formular Administrativni podaci o podnosiocu projekta (Word format-Prilog 5),
– popunjen Finansijski identifikacioni formular (Excel format – Prilog 6),
– popunjenu i potpisanu Izjava o podobnosti (Word format – Prilog 7),
– kopiju završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (dokument Bilans stanja i bilans uspjeha), koja je ovjerena od nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini,
– kopiju godišnjeg narativnog izvještaja organizacije za prethodnu godinu, osim ukoliko organizacija nije nastala u tekućoj godini,
– popunjenu listu provjere (Word format – Prilog 8).

U slučaju da projekat bude odobren tražit će se na uvid originalni dokumenti.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Gračanica može se preuzeti od 30.04.2019.god. na službenoj web stranici općine Gračanica www.gracanica.gov.ba ili lično  preuzimanjem na Šalter Sali Općine Gračanica ( info pultu).

Pitanja u vezi sa Javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese javnipoziv@gracanica.gov.ba sa naznakom  za Javni poziv.

PREDAJA APLIKACIJA

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak) u periodu od 08,00 do 15,00 sati, na sljedeću adresu;

Općina Gračanica
Služba za  upravu, društvene djelatnosti,
boračko invalidsku zaštitu  i  zajedničke  poslove
Ul. Mula Mustafe Bašeskije broj 1
75320 Gračanica

sa obaveznom naznakom;

„Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se finansirati/sufinansirati iz budžeta Općine Gračanica za 2019. godinu“, ( obavezno navesti prioritetnu oblast na koju se aplicira)

Elektronska kopija mora minimalno sadržati obaveznu projektnu dokumentaciju, projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti promocije.

Javni poziv je otvoren 21 dan, a rok za predaju aplikacija je 21.05.2019.godine do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog  roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata , puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni. bit će obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Rezultati će biti objavljeni na web stranici općine Gračanica, kao i na oglasnoj ploči Općine.

Dokumenti:

1. Projektni prijedlog

2. Pregled budžeta i plan potrošnje

3. Logički okvir, logička matrica

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta

6. Finansijski indetifikacionmi formular

7. Izjava o podobnosti

8. Lista za provjeru

Općinski načelnik

Nusret Helić