Telefon: +387 35 700 800|[email protected]  |    |  

DEMANT NA IZNOŠENJE NEISTINITIH PODATAKA

DEMANT NA IZNOŠENJE NEISTINITIH PODATAKA

25.03.2016|

Predmet: Demant  na iznošenje neistinitih podataka u tekstu Voda odnijela planove za sprečavanje poplava objavljeno na portalu Gračanički. info  23.03.2016. godine

 

Ovim putem želimo demantovati tekst  N.N. autora „Voda odnijela planove za sprečavanje poplava“, objavljen od strane portala  Gračanički.info 23.03.2016. godine koji je objavio neprovjeren i neistinit tekst koji navedenim tekstom omalovažava institucije vlasti i iznosi neistinite podatke koji dezinformiraju stanovništvo općine Gračanica i šire.

Naime, autor teksta objavljuje niz  netačnih informacija, činjenica i paušalnih ocjena vezano za plavljenje prostorija koje su smještene pored Spreče na putu za Sočkovac i odnošenje planskih dokumenata, što je neistina.

Takođe napominjemo da je autor teksta dezinformisao javnost vezano za nadležnosti institucija za rijeku Spreču-vodotok I kategorije.

 

Rijeka Spreča, dionica nizvodno od brane Modrac do mosta željezničkog mosta kod tunela Mrčevac  je vodotok I kategorije i u nadležnosti je Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje rijeke Spreče, kao i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Javne ustanove vode Srpske sa sjedištem u Bijeljini.

Federalni operativni plan odbrane od poplava je urađen od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 97/15 od 18.12.2015. godine i dostupan je svim građanima.

Ono što N.N. autor navedenog teksta treba da zna jeste:

Tačno je da je rijeka Spreča vodotok I kategorije i u nadležnosti je Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za vodno područje rijeke Save, a obzirom da je rijeka Spreča i entitetska granica nadležnost je i Javne ustanove vode Srpske sa sjedištem u Bijeljini i isti raspolažu sredstvima vodne naknade, tako da su odgovorni i za zaštitu i regulaciju rijeke Spreče.

Tačno je da je Općina Gračanica i nadležna služba civilne zaštite 2010. godine učinila napore da se iznađu sredstva i uz pomoć donatora  deminira desna obala rijeke Spreče površine od 417.612,66 m2 od MZ Miričina do izlaza iz Stjepan Polja i time stvore preduslove za regulaciju rijeke Spreče.

Tačno je da su Općina Gračanica i Općinski štab civilne zaštite od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva najmanje jedan puta godišnje tražili da se preduzmu hitne mjere zaštite vodotoka kojim upravljaju, a koje podrazumijevaju: čišćenje, priširenje i produbljivanje korita rijeke Spreče i izradu zaštitnih nasipa odgovarajućeg ranga zaštite, a sve to možete provjeriti.

Tako je urađeno idejno rješenje regulacije rijeke Spreče od Lukavca do ušća u Bosnu, urađen glavni projekat regulacije rijeke Spreče od ušća Sokoluše u rijeku Spreču do Karanovačkog mosta, zatim do mosta za Kakmuž i nastavlja se uzvodno prema Lukavcu.

Tačno je da je Općina Gračanica i nadležne službe u više navrata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK tražila preispitivanje dosadašnjeg načina po kome je vršeno ispuštanje vode iz akumulacije Modrac, kao i utvrđivanje odgovornosti Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost“ Spreča“ d.d. Tuzla za poplave nizvodno od HA Modrac na čemu ništa nije urađeno.

Tačno je da je i da su rezultati analize Federalnog agropedološkog zavoda iz Sarajeva na zemljištu u dolini rijeke Spreče pokazali povećan sadržaj teških metala i zasićenih aromatskih ugljovodinika (PAH) i iznad granice onečišćenosti zemljišta u dolini rijeke Spreče nizvodno od Lukavca o čemu je i Općinsko vijeće Gračanica donijelo Zaključak da se od nadležnih institucija: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, Agencije za vodno područje Save Sarajevo, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK, Vlade TK, Vlade Federacije, nadležnih federalnih i kantonalnih inspekcija traži preduzimanje mjera zaštite poljoprivrednog zemljišta od poplava u donjem rijeku Spreče nizvodno od Lukavca, što je i proslijeđeno prema istim, tako da je Federalni vodni inspektorat 14.10.2015. godine odgovorio na zaključak Općinskog vijeća i izvjestio nadležne organe općine Gračanica o poduzetim aktivnostimai mjerama na zaštiti vodotoka rijeke Spreče.  

Vlada Federacije je na 44. Sjednici, održanoj 10.03.2016. usvojila Izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2015. Godinu i  Zaključkom, broj: V.broj 630/2016 zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi informaciju o zagađivačima u Federaciji Bosne i Hercegovine i da predloži aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju sistematskog rješavanja problema i zagađenosti zemljišta.

O naprijed navedenom potvrđuju i zahtjevi raznih udruženja sa područja općina Gračanica, Petrovo, Doboj Istok i Doboj prema nadležnim institucijama kantona i Federacije na zaštiti vodotoka rijeke Spreče.

Tačno je da su : Općinski načelnik, Općinski štab civilne zaštite, Služba za civilnu zaštitu, nadležne službe, pravna lica i građani preduzeli sve zakonom propisane mjere na zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća , angažovanjem ljudstva i mehanizacije, organizovanjem blagovremene evakuacije i zbrinjavanja stanovništva, što je nadležnost lokalne zajednice, tako da nije bilo smrtnih slučajeva, povređivanja ljudi, prekida komunikacija i štete sveli na najmanju moguću mjeru.

Tačno je da Služba za civilnu zaštitu svakodnevno informiše građane, Kantonalnu upravu civilne zaštite Tuzla o preduzetim mjerama zaštite i spašavanja na području općine Gračanica, koji iste prosljeđuju nadležnim organima Federalne uprave civilne zaštite i isti imaju uvida u rad Službe za civilnu zaštitu.

Tačno je da Općinski načelnik, Općinski štab civilne zaštite, Služba za civilnu zaštitu i druge nadležne službe rade stalno bez obzira na vremenske prilike i neprilike o čemu se može upoznati i autor ovog teksta na licu mjesta.

 

Dostavljeno:

  1. Naslovu
  2. Evidencija
  3. a/a

 

                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK  

                                                                                                                                                    Nusret Helić