Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

04) Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

04) Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

Osnovna organizaciona jedinica Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za prostorno uređenje
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti prostornog uređenja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-844, 035/700-800 lok. 844,
Nihada Trebinjac
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja za građenje
Pravni osnov administrativnog postupka • Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17),
• Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna    taksa Prema Odluci o općinskim administrativnim taksama, zavisi od   vrste objekta, veličine objekta.
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime  /  Naziv pravnog lica
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Pravosnažno Rješenje o urbanističkoj saglasnosti Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja Gradske službe,            ZK ured Original ili ovjerena kopija
Poljoprivredna saglasnost Gradske ili kantonalne službe Original ili ovjerena kopija
Glavni projekat objekta Ovlašteno pravno lice Original
Revizija glavnog projekta, Ovlašteno pravno lice Original
Potvrda ovlaštenog pravnog lica na primjenjene  mjere i normative zaštite od požara  i zaštite na radu Ovlašteno pravno lice Original
Prethodna elektroenergetska saglasnost Elektrodistribucija Gračanica Original ili ovjerena kopija
Prethodna saglasnost za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu JP “ViK” ili  MZ Original ili ovjerena kopija
Uplatnica -Taksa na zahtjev Banka / Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva