Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

05) Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti

05) Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti

Osnovna organizaciona jedinica Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za prostorno uređenje
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti prostornog uređenja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-844, 035/700-800 lok. 844,
Nihada Trebinjac
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti
Pravni osnov administrativnog postupka • Zakon o prostornom uređenju i građenju („Službene novine TK“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 3/15, 2/16 i 4/17),
• Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna    taksa Prema odluci o općinskim administrativnim taksama, zavisi od   vrste objekta, veličine objekta.
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime  /  Naziv pravnog lica
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Kopija katastarskog plana Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Službena zabilješka urbaniste (izvod iz prostorno-planske dokumentacije), Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti za objekat na koji se nadogradnja dogradnja/promjena namjene odnosi Original ili ovjerena kopija
Rješenje o odobrenju za gradnju za objekat na koji se nadogradnja / dogradnja / promjena namjene odnosi Original ili ovjerena kopija
Uplatnica -Taksa na zahtjev Banka / Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva