Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

03) Opći zahtjev Službe za civilnu zaštitu

03) Opći zahtjev Službe za civilnu zaštitu


Datum objave: 15/07/2020. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev upućen  Službi za civilnu zaštitu

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za civilnu zaštitu
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za civilnu zaštitu
Djelatnost(i) Upravni, stručni i drugi poslovi zaštite i spašavanja i vatrogastva iz nadležnosti Grada
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 706-345
E-mail: cz.gracanica@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje zahtjeva upućenih prema Službi za Civilnu zaštitu
Pravni osnov administrativnog postupka
  • Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10 i  “ Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/08),
  • Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (“ Službene novine Federacije BiH”. broj: 64/10 i “Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 1/12),
  • Zakon o deminiranju u BiH („ Službeni glasnik BiH“, broj: 5/02)
  • Odluka Općinskog vijeća Gračanica o osnivanju Općinskog štaba civilne zaštite Gračanica, broj: 01-05-3608/03,
  • Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 3/07),
  • Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite od požara i vatrogastva na području Općine Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 02/13 ).
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Zahtjev
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
7 dana
Obaveštenje Dostava Zapisnika nadležnoj Službi, Gradonačelniku, pravnom ili fizičkom licu.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva