Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

02) Zahtjev za dozvolu sklapanja braka uz prisustvo jednog bračnog partnera

02) Zahtjev za dozvolu sklapanja braka uz prisustvo jednog bračnog partnera


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za dozvolu sklapanja braka uz prisustvo jednog bračnog partnera

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Dozvola za sklapanje braka uz prisustvo jednog bračnog partnera
Pravni osnov administrativnog postupka  Porodični zakon Federacije BiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Punomoć (vrijedi 60 dana) Sud ili notar Original
Izvodi iz MKR za bračne partnere Nadležna matična služba Orginal
Uvjerenja o državljanstvu Nadležna matična služba Orginal
Uvjerenja o slobodnom bračnom stanju Nadležna matična služba Orginal
Uvjerenja o prebivalištu MUP Odjeljenje za administraciju Orginal
Lična karta  ili pasoš Grad/Notar Ovjerena fotokopija
Lične karte ili pasoša za punomoćnika Grad/Notar Ovjerena fotokopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva