Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

07) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti

07) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti

Osnovna organizaciona jedinica Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za prostorno uređenje
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti prostornog uređenja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-844, 035/700-800 lok. 844,
Nihada Trebinjac
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje uvjerenja o cjelovitosti
Pravni osnov administrativnog postupka • Zakon o stvarnim pravima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13),
• Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna    taksa 300,00
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime  /  Naziv pravnog lica
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Pravosnažno Rješenje o odobrenju za građenje Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Pravosnažno Rješenje o odobrenju za upotrebu objekta Gradske  službe Original ili ovjerena kopija
Kopija katastraskog plana Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Prepis posjedovnog lista i identifikacija Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Zemljišnoknjižni izvadak ZK ured Općinskog suda Original ili ovjerena kopija
Plan posebnih dijelova zgrade (Elaborat o etažiranju) Ovlašteno pravno lice i dr. Original
Uplatnica -Taksa na zahtjev Banka / Grad Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva