Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

07) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izdržavanju člana porodice

07) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izdržavanju člana porodice


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izdržavanju člana porodice

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Izdavanje uvjerenja o izdržavanju člana porodice
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o upravnom postupku Federacije BiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Administrativna taksa 30 KM 3386202226941185 722131 Oznaka Grada 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje od PIO ili ček od penzije ako je izdržavano lice penzioner Zavod penzionog osiguranja Orginal
Uvjerenje o zaposlenosti ako je izdržavani zaposlen Orginal
Izjava o nezaposlenosti ako izdržavani nije na Birou  Grad/Notar Orginal
Vjenčani list Nadležna matična služba Orginal ili ovjerena fotokopija
Uvjerenje o nezaposlenosti ako je izdržavani nezaposlen Biro za zapošljavanjem  Orginal
Kućna lista Grad/Notar Orginal
Rodni listovi

Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi

Nadležna matična služba

Grad/Banka/Pošta

Orginal ili ovjerena fortokopija

Orginal

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
8 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva