Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

11) Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (osnivanje ugostiteljske radnje)

11) Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (osnivanje ugostiteljske radnje)


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (osnivanje ugostiteljske radnje)

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti (osnivanje ugostiteljske radnje)
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09) - Zakon o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/98 i 48/99)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 20,00 (ugostiteljske usluge u seoskom domaćinstvu) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 40,00 (kafana, pokretni ugost. Objekat) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 50,00 (Zdravljak, picerija, ćevabdžinica, buregdžinica, aščinica, kampovi i druge vrste ugostitelj. objekata za smještaj) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 60,00 (Caffe bar,Caffe slastičarna, Buffet, pivnica, bistro, kantina, jednostavne ugostiteljske usluge) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 80,00 (restoran, gostioničar) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 100,00 (Ljetna bašta, aparat za prodaju hladnih i ljetnih pića i napitaka, aparat za pripremu sendvića i drugih toplih jela i slastica) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 150,00 (bar, disko klub, disko bar) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 160,00 (salon za posebne namjene) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 300,00 (hoteli, hotelsko naselje, motel, pansion) 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje o državljanstvu Grad Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje JZU Dom zdravlja ili ovlaštena privatna poliklinika Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud-prekršajno odjeljenje Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je za poslovni prostor izdata upotrebna dozvola i dokaz da poslovni prostor ispunjava propisane minimalne uslove Grad Orginal ili ovjerena kopija
Izjava da nema već osnovanu ugostiteljsku radnju Grad Orginal
Dokaz o vlasništvu poslovne prostorije ili ugovor o zakupu poslovne prostorije ovjeren kod Porezne uprave ili saglasnost vlasnika poslovnog prostora ovjerena kod nadležnog organa Zemljišno knjižni ured/Porezna uprava
Dokaz o stručnoj spremi Obrazovna ustanova Ovjerena kopijObrazovna ustanova
Dokaz da nema zasnovan, radni odnos Biro za zapošljavanje/Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse na  zahtjev Grad/ Pošta/ Banka Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva