Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

13) Zahtjev za osnivanje zajedničke obrtničke radnje – obavljanje obrtničke djelatnosti

13) Zahtjev za osnivanje zajedničke obrtničke radnje – obavljanje obrtničke djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za osnivanje zajedničke obrtničke radnje- obavljanje obrtničke djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Zahtjev za osnivanje zajedničke obrtničke radnje- obavljanje obrtničke djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 12,00 (Sitar, lončar, grnčar, kovač) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 50,00 (proizvodnja kreča, časovničar, sahadžija) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 60,00 (obućar, proizvodnja proizvoda od drveta, pleterski materijal) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 70,00 (Frizer, berberin, kozmetički salon) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 80,00 (krojač-šivanje po mjeri, kamenoklesar, bravar,obućar) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 100,00 (poljoprivreda, lov, krojač, proizv. proizvoda od papira i kartona, Pečatorezac-graver, autopraonica, fotokopiranje, hemijski čistač) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 120,00 (Galvanizer) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 150,00 (mesar, proizvodnja sladoleda, proizv. mlinskih proizvoda,pekar, prerada čaja i kafe, grafičar, knjigovezac, fotograf, kaligraf, RTV mehaničar, vulkanizer, proizv. gumene galanterije, plastičar, tehničar-plastičar, plastičar modelar, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizv.i popravka oružja i proizvodnja municije, optičar, stolar namještaja, proizv. nakita i sl., Automehaničar, autoelektričar, autolimar, autolakirer, zlatar, informatički  mehničar, programer, elektroničar-mehaničar, računovođa, propagandist, fotograf, strojni ambalažer, ručni ambalažer, niskogradnja, visokogradnja, farme, elektroinstalaterski radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija, fasader, građevinski stolar, keramičar, parketar, podopolagač, teracer, moler, staklorezac-ustakljivač. 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Prijava prebivališta/boravišta -CIPS MUP Odjeljenje za administraciju Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal
Uvjerenje da nije izrečena zabrana obavljanja tražene djelatnosti Općinski sud Orginal
Ljekarsko uvjerenje JZU Dom zdravlja ili ovlaštena privatna poliklinika Orginal
Uvjerenje PIO Porezna uprava Orginal
Ovjerena pisana izjava obrtnika o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i drugih djelatnosti Grad Ovjerena izjava
Svedočanstvo o posjedovanju odgovarajuće stručne spreme za obavljanje tog obrta (samo za jedno lice) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija
Ugovor o poslovnoj saradnji Ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Obrazac izjave obrtnika o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i drugih djelatnosti se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanimai i nakon potpisivanja i ovjeravanja potpisa tri primjerka izjave, jedan primjerak zadržava podnosilac zahtjeva a dva primjerka predaje uz ostalu dokumentaciju.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca izjave