Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

04) Zahtjev za ekshumaciju posmrtnih ostataka

04) Zahtjev za ekshumaciju posmrtnih ostatakaDatum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za ekshumaciju posmrtnih ostataka

Veća organizaciona jedinica
Služba za inspekcijske poslove - Inspektorat
Manja organizaciona jedinica
-
Djelatnost(i) Inspekcijski nadzor iz sanitarne oblasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-835, 035/700-800 lok. 835,
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Izdavanje potrebnih odobrenja za ekshumacije i transport posmrtnih ostataka
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o komunalnim djelatnostima TK (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 11/05),
- Zakon o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:2/98, 48/99),
- Odluka o vršenju komunalne djelatnosti i komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 5/07)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrativna taksa 100,00 338620222694185 722131
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

1. Podaci ovlaštene službe za Ekshumaciju Grad/Sud Printana
2. Saglasnost vjerske zajednice Vjerska zajednica zadužena za groblje Printana

 

3. Datum i veijeme ekshumacije Navesti u zahtjevu Printana

 

4. Potvrda o smrti Nadležna institucija Printana
5. Izvod iz matične knjige rođenih Nadležna institucija Printana

 

6. Izvod iz matične knjige umrlih Nadležna institucija Printana

 

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15(petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva
Obaveštenje 15 (petnaest) dana
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva