Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

04) Zahtjev za prijavu štete od prirodnih i drugih nesreća

04) Zahtjev za prijavu štete od prirodnih i drugih nesreća


Datum objave: 15/07/2020. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Prijava štete od prirodnih i drugih nesreća

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za civilnu zaštitu
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za civilnu zaštitu  - Općinska komisija za procjenu šteta
Djelatnost(i) Upravni, stručni i drugi poslovi zaštite i spašavanja i vatrogastva iz nadležnosti Grada
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 706-345
E-mail: cz.gracanica@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka
Evidentiranje i procjena štete i uvrštavanje u Zbirni izvještaj o procjenjenim štetama na području Grada Gračanica.
Pravni osnov administrativnog postupka
  • Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10 i “ Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/08),
  • Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 3/07),
  • Uredba o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”. broj:75/04; 38/0652/09,56/09 i 36/14“)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Prijava

Posjedovni list

 

Grad-Odsjek katastar

 

Po službenoj dužnosti

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
U skladu sa članom 11. tačka 2. Uredbe
Pojedinačni predmeti u roku od 7 dana
Obaveštenje Dostava zapisnika nadležnoj Službi , Gradonačelniku .
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
8 dana od nastanka štete
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva