Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

17) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje auto-škole

17) Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje auto-škole


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje auto-škole

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja za osnivanje auto-škole
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o cestovnom prevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 02/10), - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 100,00 KM 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične – osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje da nije izrečena zabrane obavljanja tražene djelatnosti Općinski sud Orginal
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal
Ljekarsko uvjerenje JZU Dom zdravlja ili ovlaštena privatna poliklinika Orginal
Lične karte MUP Odjeljenje za administraciju Ovjerena kopija
Vozačke dozvole MUP Ovjerena kopija
Saobraćajne dozvole MUP Ovjerena kopija
Instruktorske dozvole Ministarstvo turizma i saobraćaja TK Ovjerena  kopija
Uvjerenje o nezaposlenosti ili uvjerenje o radnom odnosu Biro za zapošljavanje / Poslodavac Orginal
Prijava prebivališta ( CIPS) MUP Odjeljenje za administraciju Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse na zahtjev Grad/ Pošta / Banka Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva