Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

19) Zahtjev za izmjenu rješenja – djelatnost trgovina

19) Zahtjev za izmjenu rješenja – djelatnost trgovina


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izmjenu rješenja-djelatnost  trgovina

Osnovna organizaciona jedinica Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863, 035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o izmjeni rješenja-djelatnost trgovina
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 79/17),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade (KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Ili naziv firme:
Adresa:
Mjesto, poštanski broj:
Datum podneska:
Kontakt telefon:
Opis:
JMBG/IDBR:
Broj lične-osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje o radu Grad Ovjerena kopija
Obavještnje o razvrstavanju trgovine prema djelatnostima Služba za statistiku Orginal ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta -CIPS MUP Odjeljenje za administraciju Original ili ovjerena kopija
Izjava PI u tri primjerka Grad Ovjerena izjava
Dokaz o uplati takse  na zahtjev Grad/ Banka / Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani) 30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Obrazac izjave PI  može  se preuzeti u Centru za pružanje usluga  Grada Gračanica, nakon popunjavanja, potpisivanja i ovjeravanja tri primjerka izjave, jedan primjerak se vraća podnosiocu zahtjeva.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani) TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva Preuzimanje obrasca zahtjeva