Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

16) Zahtjev za nabavku/izradu ortopedskog pomagala za ratnog vojnog invalida – metalni štap

16) Zahtjev za nabavku/izradu ortopedskog pomagala za ratnog vojnog invalida – metalni štap


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Nabavka/izrada ortopedskog pomagala za RVI – metalni štap

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračka djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Ustavdić, Viši samostalni referent za poslove boračko –invalidske zaštite
Tel: 035 700- 856 lok.856
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Nabavka – izrada ortopedskog pomagala za RVI – metalni štap
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica ( „Sl. novine TK“, broj 5/12-prečišćeni tekst i 5/14 i 12/16), Zakon o upravnom postupku („Sl. novine F BiH“, br.2/98 i 48/99),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Nema takse/naknade na zahtjev
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Navedena na obrazcu zahtjeva
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 dana
Obaveštenje Obrazac propisan od strane Ministarstva za boračka pitanja TK
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
48 mjeseci
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva