Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

17) Zahtjev za izradu ortopedskog pomagala za ratnog vojnog invalida–navlaka za bataljak

17) Zahtjev za izradu ortopedskog pomagala za ratnog vojnog invalida–navlaka za bataljak


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izradu ortopedskog pomagala RVI – navlaka za bataljak

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračka djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Amira Ustavdić, Viši samostalni referent za poslove boračko –invalidske zaštite
Tel: 035 700- 856 lok.856
E-mail:
Svrha administrativnog postupka
Izrada ortopedskog pomagala RVI – navlaka za bataljak
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o dopunskim pravima boraca/branitelja i članova njihovih porodica, Zakon o upravnom postupku
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Fotokopija revizionog rješenja  

Nadležna služba Grada

Ovjerena fotokopija
Posljednji nalaz ljekarske komisije, kojim je utvrđen procenat invalidnosti Nadležna bolnička ustanova Ovjerena fotokopija
Potvrda ovlaštenog ljekara specijaliste Ministarstva za boračka pitanja o potrebi ortopedskog pomagala Nadležna bolnička ustanova Orginal
Lična karte IDDEA Ovjerena fotokopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
Obaveštenje Obrazac propisan od strane Ministarstva za boračka pitanja TK
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva