Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

22) Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta – prevoza stvari za vlastite potrebe

22) Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta – prevoza stvari za vlastite potrebe


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta – prevoza stvari za vlastite potrebe

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o obavljanju obrta – prevoza stvari za vlastite potrebe
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o cestovnom prevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06 i 02/10),
- Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 100,00 Prevoz, za vlastite potrebe, poljoprivredne djelatnosti ili druge registrovane djelatnosti 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Fotokopija rješenja o obavljanju djelatnosti Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o državljanstvu Nadležna gradska Služba Orginal
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Orginal
Uvjerenje da pravosnažnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Nadležni Sud Orginal
Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima Poreska uprava Orginal
Vozačke dozvole
Saobraćajne dozvole ili kupoprodajni ugovor ili carinska deklaracija Ovjerena fotokopija
Rješenje o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova Ovjerena fotokopija
Prijava prebivališta (CIPS) Orginal ili ovjerna kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/Pošta / Banka Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva