Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

26) Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju trgovačke radnje

26) Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju trgovačke radnje


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja o osnivanju trgovačke radnje 

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja o osnivanju trgovačke radnje
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10 i 79/17),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 150.00 - (klasična prodavnica, specijalizirana prodavnica, drgastor, butik, autootpad, diskontna prodavnica, automati) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 200.00 - samoposluga 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 300.00 - robna kuća 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 50.00 - kiosk, pokretna prodavnica 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 100.00- trgovina na malo, skladište stovarište, otkupna stanica) 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime:
Adresa:
Mjesto, poštanski broj:
Datum podneska:
Kontakt telefon:
Opis:
JMBG/IDBR:
Broj lične-osobne karte:
Naziv firme:
Tip trgovačke radnje:
Sjedište firme:
Šifra djelatnosti:
Izjava:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje o državljanstvu Gradska služba Orginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za soc. rad Orginal
Dokaz da posjeduje najmanje III stepen stručne spreme Obrazovna ustanova Ovjerena fotokopija
Ljekarsko uvjerenje Zdrav. Ustanova Orginal
Zemljišno-knjižni izvadak ili Ugovor o zakupu Općinski sud ili Notar Orginal ili ovjerena kopija
Izjava P1 o Zakonom propisanim uslovima prodajnog objekta (utvrđenih čl. 12. Zakona) Grad/Notar Orginal
Dokaz da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario prava po osnovu radnog odnosa. Biro za zapošljavanje i Poreska uprava Orginal
Uvjerenje o neizricanju mjere zabrane obavljanja trgovinske djelatnosti Nadležni sud Orginal
Prijava prebivališta (CIPS) Original ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/Banka/Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Izjava o ispunjenosti općih i posebnih uslova u pogledu minimalne tehničke opremljenosti za obavljanje odgovarajuće trgovačke djelatnosti i urbanističko-građevinskih uslova u pogledu minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora, uređaja i opreme kojima se obavlja trgovina na veliko i malo, kao i uslovi obavljanja trgovine izvan poslovnog prostora, te uslovi o sanitarno-zdravstvenoj zaštiti, zaštiti na radu, zaštiti čovjekove sredine i druge propisane uslove potrebne za obavljanje trgovačkih djelatnosti.Obrasci izjave se preuzimaju u šalter Sali (tri primjerka) od kojih se nakon popunjavanja, potpisivanja i ovjere dva primjerka zadržavaju uz ostalu dokumentaciju a jedan primjerak se vraća podnosiocu.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
TRAJNO
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva
  Preuzimanje P1 obrasca