Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

29) Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju početka rada radnje-djelatnosti

29) Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju početka rada radnje-djelatnosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju početka rada radnje-djelatnosti

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: r.salibasic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o utvrđivanju početka rada radnje-djelatnosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Privremeno rješenje Ovjerena fotokopija
Dokazi predviđeni privremenim rješenjem Original ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta (CIPS) Original ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Pošta/ Banka Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva