Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

12) Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih zbog isteka zakonskog roka za upis od 30 dana od dana smrti

12) Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih zbog isteka zakonskog roka za upis od 30 dana od dana smrti


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih zbog isteka zakonskog roka za upis od 30 dana od dana smrti

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za upravu
Djelatnost(i) Građanska stanja
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Beganović, Stručni saradnik za društvene djelatnosti i građanska stanja
Tel: 035 700- 867 lok.867
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Naknadni upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o matičnim knjigama, Uputstvo o vođenju matičnih knjiga
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Administrativna taksa 15 KM 3386202226941185 722131 Oznaka Grada 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Potvrda o smrti Nadležna bolnička ustanova Orginal
Izvod iz matične knjige rođenih Nadležna matična služba Original ili ili

Ovjerena fotokopija

Izvod iz matične knjige vjenčanih Nadležna matična služba Original ili ili

Ovjerena fotokopija

Lične karte i prijava prebivališta(CIPS) za umrlog, Grad/Notar Ovjerena fotokopija
Uvjerenje da lice nije upisano u matičnu knjigu umrlih Nadležna matična služba Original ili ili

Ovjerena fotokopija

Uvjerenje o državljanstvu Nadležna matična služba Original
Prijava za upis podataka u MKU – obrazac broj: 14A Nadležna matična služba Original
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva