Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

30) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu u zanimanju

30) Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu u zanimanju


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje uvjerenja o položenom ispitu u zanimanju

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu i izdavanje uvjerenja o položenom ispitu u zanimanju
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o upravnom postupku(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 02/98 i 48/99),
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. takse 5,00- Uvjerenja i prepisi rješenja 3383202226941185 722131, gra. 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/Banka/Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
Isti dan ili najdalje u roku 5 (pet) dana od dana podnošenja zahtjeva.
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva