Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

02) Zahtjev za slobodan pristup informacijama

02) Zahtjev za slobodan pristup informacijama


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za slobodan pristup informacijama 

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i)
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sejda Jukan
Tel: 035 700- 870 lok.870
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Slobodan pristup informacijama
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o slobodnom pristupu informacijama u F BiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Fedraciji Bosne i Hercegovine, Upustvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Upustvo o primjeni i implemintaciji Zakona o slobodi pristupa informacijama u organu općinske uprave Gračanica
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Zahtjev nema takse.

Informacija za  svaku stranicu koja prelazi 10 prvih besplatnih stranica iznosi

0,5 KM po stranici 3386202226941185 722131 Oznaka Grada 035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Punomoć ukoliko se zahtjev predaje od strane punomoćnika Grad/Notar Orginal ili  ovjerena fotokopija
Lična karta podnosioca zahtjeva Na uvid
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva