Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

32) Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta

32) Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju obrta

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o obavljanju obrta
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 12,00 (Sitar,  lončar, grnčar, kovač) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 50,00 (proizvodnja kreča, časovničar, sahadžija) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 70,00 (Frizer, berberin, kozmetički salon) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 80,00 (krojač-šivanje po mjeri, kamenoklesar, bravar, obućar) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 100,00 (poljoprivreda, lov, krojač, proizv.proizvoda od papira i kartona, Pečatorezac-graver,  autopraonica, fotokopiranje, hemijski čistač) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 120,00 (Galvanizer) 3386202226941185 722131, gra.035
Gradska administrat. taksa 150,00 (mesar, proizvodnja sladoleda, proizv.mlinskih proizvoda, pekar, prerada čaja i kafe, grafičar, knjigovezac, fotograf, kaligraf, RTV mehaničar, vulkanizer, proizv. gumene galanterije, plastičar, tehničar-plastičar, plastičar modelar, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizv. i popravka oružja i proizvodnja municije, optičar, stolar  namještaja, proizv.nakita i sl., Automehaničar, autoelektričar, autolimar, autolakirer, zlatar,
informatički tehničar,  programer, elektroničar-mehaničar, računovođa,  ropagandist, fotograf, strojni ambalažer, ručni ambalažer,  niskogradnja,visokogradnja, farme, elektroinstalaterski radovi, izolacioni  radovi, postavljanje instalacija, fasader, građevinski stolar, keramičar, parketar, podopolagač, teracer, moler, staklorezac - ustakljivač.
3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične/osobne karte:
Firma obrta:
Djelatnost:
Sjedište obrta:
Obavljanje obrta: (u osnovnom ili dopunskom zanimanju)
Obavljanje obrta: (u vlastitoj ili iznajmljenoj prostoriji)
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje o državljanstvu Gradske  službe Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uslovima (ako namjerava djelatnost obavljati u osnovnom zanimanju i ako je to propisano posebnim propisom). Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera sgurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova poslovnog prostora P1 Grad/Notar Orginal
Dokaz o stručnoj spremi(diploma) Obrazovna ustanova Ovjerena kopija
Dokaz nezaposlenosti ili uvjerenje o radnom odnosu Biro za zapošljavanje / Poslodavac Original ili ovjerena kopija
Prijava prebivališta (CIPS) Original ili ovjerena kopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje Izjava o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH, broj:72/18, a može se preuzeti na web stranici ili u šalter sali Grada Gračanica. Izjava se popunjava, potpisuje i ovjerava te prilikom podnošenja zahtjeva predaje u tri primjerka, od kojih će stranci biti vraćen jedan primjerak.
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva
  Preuzimanje obrasca izjave