Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

33) Zahtjev za izdavanje odobrenja o stalnom prestanku rada

33) Zahtjev za izdavanje odobrenja o stalnom prestanku rada


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja o stalnom prestanku rada

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja o stalnom prestanku rada
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09),
- Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 20,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Broj lične/osobne karte:
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Rješenje za rad Orginal
Prijava prebivališta (CIPS) Original ili ovjerena kopija
Uplatnica za taksu na zahtjev Grad/ Banka /Pošta Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva