Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

02) Zahtjev za stručno mišljenje o utvrđivanju rizika o postojanju mina / izrada projekta deminiranja /tehničkog izviđanja / trajnog obilježavanja

02) Zahtjev za stručno mišljenje o utvrđivanju rizika o postojanju mina / izrada projekta deminiranja /tehničkog izviđanja / trajnog obilježavanja


Datum objave: 15/07/2020. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Stručno mišljenje o utvrđivanju rizika o postojanju mina / izrada projekta deminiranja /tehničkog izviđanja / trajnog obilježavanja

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za civilnu zaštitu
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za civilnu zaštitu
Djelatnost(i) Upravni, stručni i drugi poslovi zaštite i spašavanja i vatrogastva iz nadležnosti Grada
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 706-345
E-mail: cz.gracanica@bih.net.ba
Svrha administrativnog postupka
Služba za civilnu zaštitu  obrađuje, kompletira predmet i prosleđuje KUCZ, Ministarstvu civilnih poslova, Komisiji za deminiranje BiH, Centar za uklanjanje mina u BiH, koji po obradi dostavljaju informaciju o opasnosti od mina za traženu lokaciju ili Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvaliteta tehničkog izviđanja/ čišćenja, koje po potrebi Služba za civilnu zaštitu  prosleđuje nadležnoj službi ili fizičkom licu- podnosiocu zahtjeva.
Pravni osnov administrativnog postupka
  • Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 39/03, 22/06 i 43/10 i  “ Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/08),
  • Zakon o deminiranju u BiH („ Službeni glasnik BiH“, broj: 5/02)
  • Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine Gračanica (“Službeni glasnik Općine Gračanica”, broj: 3/07)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument


Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Zahtjev

Posjedovni list

 

Grad-Odsjek katastar

 

Po službenoj dužnosti

Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
5 radnih dana / Služba civilne zaštite za obradu i proslijeđivanje KUCZ i BH MAC i po njihovom rješavanju dostavlja podnosiocu zahtjeva
Obaveštenje Dostavlja  podnosiocu zahtjeva .
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva