Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

34) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti domaće radinosti

34) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti domaće radinosti


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti domaće radinosti

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti domaće radinosti
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/09 i 42/11)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 50,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Uvjerenje o državljanstvu Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da udovoljava općim i posebnim zdravstvenim uslovima ako namjerava djelatnost obavljati u osnovnom zanimanju i ako je to propisano posebnim propisom) Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja obrta Općinski sud Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza prema javnim prihodima PU Tuzla Porezna ispostava Gračanica Original ili ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi(diploma) Ovjerena kopija
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30 (trideset) dana od dana podnošenja zahtjeva
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva