Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

03) Zahtjev za ovjeravanje potpisa, rukopisa, rukoznaka izvan službenih prostorija Grada Gračanica

03) Zahtjev za ovjeravanje potpisa, rukopisa, rukoznaka izvan službenih prostorija Grada Gračanica


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Ovjeravanje potpisa, rukopisa, rukoznaka izvan službenih prostorija Grada Gračanica

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Centar za pružanje usluga građanima
Djelatnost(i) Arhivska djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Sejda Jukan
Tel: 035 700-870 lok. 870
E-mail: s.jukan@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Ovjera potpisa, rukopisa, rukoznaka izvan službenih prostorija Grada Gračanica
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o ovjeravanju, potpisa, rukopisa i prepisa, Upustvo o izvršavanju Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa R BiH
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Adm. taksa za ovjeru svakog  potpisa i pečata na ispravi      5 KM 3386202226941185 722131 Oznaka Grada  035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo ime/ prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Ljekarski nalaz iz kojeg se vidi da lice nije u mogućnosti neposredno pristupiti u prostorije Grada Gračanica Zdravstvena ustanova Orginal ili ovjerena fotokopija
Lična karte Grad/Notar Ovjerena fotokopija
Dokaz o uplati općinske administrativne takse Grad/Pošta/Banka Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
8 dana
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva