Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

30) Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida od VII – X grupe (udova i djeca)

30) Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida od VII – X grupe (udova i djeca)


Datum objave: 02/01/2019. godine
Datum izmjene: 30/08/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog ratnog vojnog invalida od VII – X grupe (udova i djeca)

Veća organizaciona jedinica
Služba za upravu, društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Manja organizaciona jedinica
Odsjek za društvene djelatnosti, boračko invalidsku zaštitu i zajedničke poslove
Djelatnost(i) Boračka djelatnost
Kontakt podaci nadležnog službenika
Muhamed Nurkić, Stručni saradnik za boračko-invalidsku zaštitu
Tel: 035 700- 843 lok.843
E-mail: m.nurkic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Ostvarivanje prava građana iz oblasti boračko-invalidske zaštite
Pravni osnov administrativnog postupka Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Oslobođeni po Zakonu
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Posljednje rješenje na snazi Nadležna služba Ovjerena fotokopija
Izvos iz matične knjige vjenčanih Nadležna matična služba Ovjerena fotokopija
Lična karta Grad/Notar Ovjerena fotokopija
Kućna lista Grad/Notar Orginal
Izvod iz matične knjige rođenih Nadležna matična služba Ovjerena fotokopija
Prijava prebivališta (CIPS) Služba za administraciju

MUP- a

Orginal ili ovjerena fotokopija
Uvjerenje od škole Obrazovna ustanova  Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
15 dana
Obaveštenje Obrazac propisan od strane Ministarstva za boračka pitanja TK
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
--
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva