Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

02) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta

02) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta


Datum objave: 02/11/2019. godine
Datum izmjene: 02/10/2019. godine
Naziv administrativnog postupka: Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta

Osnovna organizaciona jedinica
Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije
Unutrašnja organizaciona jedinica
Odsjek za privredu, poljoprivredu i ruralni razvoj
Djelatnost(i) Stručni poslovi iz oblasti privrede, poljoprivrede i ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti viših nivoa vlasti
Kontakt podaci nadležnog službenika
Tel: 035 700-863, 035/700-800 lok. 863,
035/700-857, 035/700-800 lok. 857 Nermina Trutović
E-mail: n.trutovic@gracanica.gov.ba
Svrha administrativnog postupka
Rješavanje po zahtjevu stranke i izdavanje rješenja o ispunjavanju uslova za kategoriju objekta
Pravni osnov administrativnog postupka - Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09),
- Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata u seljačkom domaćinstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/10)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti

Naziv takse / naknade

Iznos takse / naknade
(KM)

Broj računa za uplatu

Vrsta prihoda

Gradska administrat. taksa 150,00 3386202226941185 722131, gra.035
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva

Informacija

Ime/očevo/ime prezime
Adresa
Datum podneska
Kontakt telefon
Opis
JMBG/IDBR
Dokumentacija

Dokument

Naziv institucije koja
izdaje dokument

Forma dostave

Komentar

Dokaz o vlasništvu objekta Općinski sud Original ili ovjerena kopija
Rješenje o upotrebnoj dozvoli Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Gradske službe Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Nadležna zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da pravosnažnom sudskom Presudom, rješenjem o prekršaju ili Upravnim aktom nije izrečena mjera Sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu Općinski sud Original ili ovjerena kopija
Podaci o broju i površini smještajnih  Jedinica  - Izjava potpisana   Orginal
Uplatnica za taksu  na zahtjev Banka / Pošta / Grad Orginal
Rok za rješavanje potpunog predmeta (dani)
30(trideset ) dana od dana podnošenja zahtjeva (dana kompletiranja dokumentacije)
Obaveštenje --
Vrijeme važenja odluke po zahtjevu (dani)
Trajno
Preuzimanje obrasca zahtjeva
Preuzimanje obrasca zahtjeva