Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

2018-06-13T09:12:34+00:00 23.05.2017|

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-34- 01733-2017

Datum : 19.05.2017. godine

Na osnovu člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu  („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17) Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prijem namještenika u radni odnos  na neodređeno vrijeme

  1. Referent za pomoćne poslove ………………………………………………………..1   izvršilac
  2. Vozač -Viši referent ……………………………………………………………………..1   izvršilac
  3. Higijeničar – čistač prostorija- pomoćni radnik………………………………….1  izvršilac
  4. Vatrogasac-vozač-referent………………………………………………………………1  izvršilac
  5. Vatrogasac -referent……………………………………………………………………….2  izvršioca

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 1.

Referent za pomoćne poslove

–          Obavlja poslove kopiranja za Općinske službe.

–          Održava u ispravnom stanju kopir aparat i prateći uređaj.

–          Trebuje repromaterijal.

–          Vodi odgovarajuće evidencije.

–          Obavlja i druge poslove po nalogu Načelnika Općine.

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 2.         

Vozač –Viši referent

–          Obavlja poslove vozača Općinskog načelnika, a po nalogu Načelnika i za druge uposlenike.

–          Odgovoran je za ispravnost vozila, blagovremenu registraciju i održavanje.

–          Obavlja i druge poslove po nalogu Općinskog načelnika.                                                                  

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 3.

Higijeničar – čistač prostorija – pomoćni radnik

–          Vrši sve poslove na održavanju sanitarno-higijenskih uslova u radnim i drugim

prostorijama (i prostor uz objekte) koje obuhvataju čišćenje i usisavanje prašine, pranje i

polijevanje podova i namještaja i drugog inventara u objektu.

–          Stara se da po isteku radnog vremena ulazna vrata u zgradu i radne prostorije, te prozori budu zatvoreni, svijetla ugašena i slično.

–          Izvršava i druge poslove po nalogu Načelnika, pomoćnika načelnika i šefa.

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 4.

Vatrogasac-vozač-referent

Opis poslova:

–          Obavlja poslove vatrogasca- vozača specijalnih vatrogasnih vozila, rukuje pumpom u toku    intervencije i vodi brigu o kompletiranosti i ispravnosti specijalnih vatrogasnih vozila na koja je raspoređen u  smjeni.

–          Omogućava brz,efikasan i siguran dolazak smjene (ekipe) na mjesto intervencije.

Poslove vatrogasca-vozača, rukovaoca pumpi i druge tehnike i održavanje vozila.

–          Vrši upravljanje vatrogasnim vozilima.

–          Vrši redovan dnevni pregled ispravnosti i kompletiranosti vozila.

–          Rukuje vatrogasnim pumpama i drugom tehnikom na intervencijama.

–          Vodi brigu o čistoći vatrogasnih vozila.

–          Učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom i    eksplozijama na otvorenom prostoru, šumskih požara, požara na građevinama i materijalnim   dobrima.

–          Učestvuje u pružanju tehničke pomoći u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u saobraćaju,   poplavama, spašavanju sa visina i drugim akcidentnim situacijama i nesrećama u kojima mogu   pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara.

–          Učestvuje u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija utvrđene u planu zaštite od požara, učestvuje pružanju pomoći u spašavanju ljudi i materijalnih dobara kod postojanja prirodne i druge nesreće.

–          Po potrebi učestvuje u intervencijama gašenja požara i spašavanja na poslovima  profesionalnog vatrogasca.

–          Aktivno učestvuje u realizaciji stručnog i psiho-fizičkog osposobljavanja.

–          Aktivno učestvuje u održavanju i čistoći radnog prostora.

–          Neposredno učestvuje na akcijama gašenja požara.

–          Učestvuje u provođenju mjera preventivne zaštite od požara.

–          Kontroliše ispravnost vozila i daje prijedlog za nabavku goriva i maziva.

–          Vrši odvoz i dovoz vatrogasnih aparata i opreme trećim licima radi servisiranja.

–          Vrši kontrolu ispravnosti svih sredstava, sprava i opreme na vozilu i o tome vodi pisanu evidenciju.

–          Aktivno učestvuje u održavanju i čistoći radnog prostora.

–          Vodi računa o ispravnosti, održavanju i čistoći zadužene lične vatrogasne opreme.

–          Obavlja i druge poslove po nalogu stariješine i šefa službe.

Opis poslova za radno mjesto pod tačkom 5.

Vatrogasac – referent

Opis poslova:

–          U obavljanju svojih poslova direktno je odgovoran vođi smjene.

–          Obavlja poslove profesionalnog vatrogasca i vodi  brigu o broju, ispravnosti i čistoći vatrogasne opreme i tehnike.

–          Učestvuje u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara ugroženim požarom i eksplozijama na otvorenom prostoru, šumskih požara, požara na građevinama i materijalnim dobrima.

–       Učestvuje u pružanju tehničke pomoći u spašavanju ljudi u nezgodama izazvanim u saobraćaju, poplavama, spašavanju sa visina i drugim akcidentnim situacijama i nesrećama u kojima mogu pomoći u spašavanju ugroženih ljudi i materijalnih dobara.

–          Učestvuje u provođenju određenih preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija utvrđene u planu zaštite od požara.

–          Učestvuje pružanju pomoći u spašavanju ljudi i materijalnih dobara kod postojanja prirodne i druge nesreće.

–          Učestvuje u stručnom i psihofizičkom osposobljavanju za brzu, sigurnu i efikasnu zaštitu ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom, akcidentom i drugim nesrećama.

–          U okviru prava i dužnosti vatrogasci dužni su da:

–          svoje zadatke izvršavaju savjesno, požrtvovano, tačno i blagovremeno;

–          zadatke izvršavaju prema načelima vatrogasne taktike, kako bi za najkraće vrijeme, sa  najmanjim mogućim oštećenjima objekta i imovine postigli bezbjedan rad i uspjeh;

–          stara se o efikasnoj primjeni i održavanju opreme i sredstava za ličnu i kolektivnu zaštitu   uređaja, uključujući i obezbjeđenje sredstava za gašenje požara;

–          u izvršavanju zadataka upotrebljavaju lična i zajednička zaštitna sredstva;

–          izvršava naredbe i komande koje se odnose na izvršavanje radnih zadataka u  vatrogasnoj jedinici i akciji gašenja i spasavanja;

–          učestvuje u stručnom i psihofizičkom osposobljavaju, prema utvrđenom planu i programu vatrogasne jedinice;

–          brižljivo čuvaju i održavaju, sredstva ,sprave i opremu;

–          sredstva veze koriste isključivo prema uputstvu za njihovo korištenje;

–          po potrebi i pozivu starješine ili druge ovlaštene osobe odmah se javlja u vatrogasnu  jedinicu;

–          vatrogasci koji učestvuju na intervenciji ne smiju napustiti mjesto intervencije bez odobrenja rukovodioca akcije gašenja i spašavanja;

–          za vrijeme dežurstva i u smjeni provode plan i program obučavanja,

–          vrši odvoz i dovoz vatrogasnih aparata i opreme trećim licima radi servisiranja,

–          pomaže serviseru u vršenju servisiranja  vatrogasnih aparata;

–          obavlja i druge poslove i po nalogu starješine i šefa službe .

Uslovi za poziciju :

U radni odnos državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljeno lice  koje ispunjava opšte uslove predviđene u članu 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu :

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

–          da je starije od 18 godina;

–          da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto;

–          da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema

pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe;

–          da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa

državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;

–          da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

U  radni odnos u organ državne službe na radno mjesto namještenika može biti primljena osoba koja ispunjava i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Gračanica, i to:

Za radno mjesto pod tačkom 1.

–          SSS, IV stepen, najmanje 6  mjeseci  radnog iskustva, poznavanje rada na računaru.          

Za radno mjesto pod tačkom 2.

–          SSS ili KV, saobraćajnog smjera-vozač motornih vozila, najmanje 1 godina radnog iskustva, položen vozački ispit „B“ kategorije        

Za radno mjesto pod tačkom 3.       

–          Završena osnovna škola, najmanje 3 mjeseca radnog iskustva.        

Za radno mjesto pod tačkom 4.

–          SSS, najmanje III stepen stručne spreme, završena građevinska, mašinska, metalska, šumarska, hemijska, elektro i dr. škola, položen vozački ispit „C“ kategorije, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci.

Za radno mjesto pod tačkom 5.

–           SSS, najmanje III stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva, položen stručni ispit za profesionalnog vatrogasca, položen vozački ispit „B“ kategorije, poznavanje rada na  računaru.

Uz prijavu na javni oglas prilažu se sljedeći dokumenti (orginali ili ovjerene kopije):

–          prijava na javni oglas sa kratkom biografijom, i kontakt-podacima (adresa i broj telefona),

–          uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci),

–          izvod iz matične knjige rođenih,

–          svjedočanstvo/diploma o završenoj  školi,

–          uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu,

–          dokaz o poznavanju rada na računaru ( za poslove pod tačkom 1. i 5.),

–          dokaz o položenom vozačkom ispitu za „B“ kategoriju ( za poslove pod tačkom 2. i 5.),

–          dokaz o položenom vozačkom ispitu za „C“ kategoriju ( za poslove pod tačkom 4.),

–          dokaza o položenom stručnom ispitu za profesionalnog vatrogasca ( za poslove pod tačkom 4. i 5.),

–          ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji odnosno u Bosni i Hercegovini,

–          ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat prije preuzimanja dužnosti namještenika bit će obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 3 (tri) mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Gračanica, oglasnoj ploči Općine Gračanica  i dnevnom  listu „Oslobođenje“, računajući od dana posljednje objave.

Prijave na Javni oglas sa kratkom biografijom dostaviti putem protokola Općine ili preporučenom poštom na adresu: Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije br.1, 75320 Gračanica, sa naznakom: “Za Javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika (tačan naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje)”. 

Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić