Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

J.P. KOMUS D.O.O. GRAČANICA RASPISUJE JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA U 2015. GODINI

J.P. KOMUS D.O.O. GRAČANICA RASPISUJE JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA U 2015. GODINI

2018-06-13T09:37:28+00:00 10.06.2015|

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 102. Statuta J.P. Komus d.o.o. Gračanica te Odluke Nadzornog odbora broj: 01-3-430/15 od 28.05.2015., direktor Društva raspisuje

 JAVNI POZIV ZA DODJELU DONACIJA

U 2015.GODINI

 I  Predmet oglasa

Predmet Javnog oglasa je dodjela donacija koje u 2015. godini dodjeljuje J.P. „KOMUS” d.o.o. Gračanica (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Općine Gračanica iz oblasti:

  • SPORTA,
  • KULTURE,
  • ZAŠTITE OKOLIŠA

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II  Pravo učešća za dodjelu donacija 

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica-nevladine i neprofitne organizacije, koja ispunjavaju uslove definirane ovim pozivom.

III Uslovi za dodjelu donacija  

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:

1.  da je registrovano pravno lice na području Općine Gračanica i

2.  da dostavi popunjen Aplikacijski obrazac za dodjelu donacije sa svim traženim/potrebnim dokumentima navedenim u tački V) Zahtjeva za dodjelu donacija ovoga Javnog oglasa.

Prijava/aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a)  Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;

b)   Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni prijavu za Javni oglas;

c)   Program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;

d)  Program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV  Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

  • Kvalitet i originalnost programa ili projekta,
  • Direktna ili indirektna dobrobit za društvenu zajednicu,
  • Samoodrživost projekta ili programa ili aktivnosti,
  • Ispunjenje općih uvjeta za dodjelu donacija

V   Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Aplikacijski obrazac za prijavu na javni poziv za dodjelu donacija u 2015.godini“, koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.komus.ba) ili se može podići na protokolu u sjedištu Društva, uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1/         Popunjen Aplikacijski obrazac za prijavu na javni poziv

2/         Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji podnosioca prijave, iz kojeg se može utvrditi

njegov status;

3/         Izvještaj o finansijskom poslovanju za 2014 godinu (bilans stanja, bilans uspjeha i

narativni izvještaj za prethodnu godinu) te Finansijski Plan za 2015.godinu

4/         Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i

identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;

5/         Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju

transakcijskog računa;

6/         Izjavu kojom potvrđuje da za program ili projekat ili aktivnost sa kojim želi aplicirati za

dodjelu donacija nije dobio donaciju od firme koja se bavi istom ili srodnom djelatnošću

kao Društvo.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI    Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: J.P. Komus d.o.o., Mehmeda Ahmedbegovića br. 9, 75 320 Gračanica, s naznakom: „Prijava na Javni oglas za dodjelu donacija u 2015. godini“ – „NE OTVARATI„.   U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web stranici J.P. Komus d.o.o., web stranici općine Gračanica i u programu Radio Gračanica i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Odlukom organa Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će pismeno obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

Direktor:

_________________

mr.sci. Senad Memić