Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS JP Veterinarska stanica

JAVNI OGLAS JP Veterinarska stanica

21.03.2017|

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-05-00842-2017

Datum, 17.03.2017. godine

Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12), Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje  dva člana Nadzornog odbora

JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Gračanica :

  • član nadzornog  odbora,  iz reda osnivača
  • član nadzornog  odbora,  iz reda zaposlenih

Mandat članova koji će se imenovati vezan je za mandat postojećih članova, uz  mogućnost ponovnog

imenovanja u skladu sa Zakonom.

  1. I.                   OPIS POZICIJE

Upravni odbor javnog preduzeća u  okviru  ovlaštenja obavlja sljedeće poslove :

–          nadzire poslovanje društva,

–          nadzire rad uprave,

–          usvaja završni račun i usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha ,

–       podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, izvještaj Nadzornog odbora  i Odbora za reviziju, kao i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu,

–          bira predsjednika Nadzornog odbora,

–          imenuje i razrješava upravu Društva,

–          predlaže raspodjelu i način upotrebe  dobiti i način pokrića gubitka,

–          donosi opšta akta, za čije usvajanje nije predviđena izričita nadležnost Skupštine,

–          priprema poslovnike i predlaže ih Skupštini

–          priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini,

–          vodi postupak za utvrđivanje kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za imenovanje odbora za reviziju skupštini,

–          razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje,

–          daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti,

–          imenuje i razrješava  direktore/članove Uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima,

–          daje ovlaštenja za aktivnosti  koje su ograničene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima F BiH,

–          daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima,

–          obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,

–          odlučuje o procjeni uloženih stvari i prava u osnovnom kapitalu,

–          donosi odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, u skladu sa Statutom društva,

–          usvaja izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvo u roku od deset dana od dana završenog putovanja,

–          odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom.

II. OPĆI USLOVI

Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Nadzorni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

–    da je državljanin BiH,

–    da nije mlađi od 18 godina niti stariji od 65 godina,

–    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

–    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u

BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

–     da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

–     da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i  drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

–     da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o  sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

–      da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,

–          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

–          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

III. POSEBNI USLOVI

           Pored općih uslova kandidat za člana nadzornog odbora treba da  ispunjava i posebne uslove :

–          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

–          da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

–          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa,

–          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

–          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

–        da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala .

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

–          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

–          veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

IV.  POTREBNI DOKUMENTI

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

–          kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

–          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,

–          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

–          ovjerenu fotokopiju diplome,

–          uvjerenje o radnom iskustvu,

–          ovjerene izjave kandidata iz tačke II. na alineju 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 i tačke III. na alineju 3 i 4.

–          certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata  iz tačke III. na alineju 6 da prihvata obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 , 48/15 i 60/16 ).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić s.r.