Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS O PRODAJI SLUŽBENIH PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČANICA PUTEM LICITACIJE –USMENO NADMETANJE – PONOVLJENI POSTUPAK – (uz obrazac za cijenu ponude)

JAVNI OGLAS O PRODAJI SLUŽBENIH PUTNIČKIH MOTORNIH VOZILA U VLASNIŠTVU OPĆINE GRAČANICA PUTEM LICITACIJE –USMENO NADMETANJE – PONOVLJENI POSTUPAK – (uz obrazac za cijenu ponude)

21.01.2016|

 

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA GRAČANICA

OPĆINSKI NAČELNIK

Komisija

 

Broj: 02-05-00041-5/2016

Datum, 21.01.2016.godine

 

Na osnovu Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje javnog nadmetanja (licitacije) broj:02-05-00041-2016 od 06.01.2016.godine i Odluke  Općinskog vijeća broj 01-05-03851-2015 od 29.12.2015.godine o prodaji stalnog sredsva – putničkih motornih vozila, Općinski načelnik općine Gračanica-Komisija za provođenje javnog nadmetanja (licitacije),

o b j a v Ij u j e

 

J A V N I  O G L A S

o prodaji  službenih putničkih motornih vozila u vlasništvu Općine Gračanica  putem licitacije –usmeno nadmetanje (ponovljeni postupak)

  

I

Oglašava se prodaja službenih motornih vozila u vlasništvu Općine Gračanica i to:

1. Marka vozila CITROEN, vrsta vozila putničko ,tip vozila XANTIA, vrsta motora benzin,snage 74 kW, radna zapremina motora 1761cm3,boja vozila zelena metalik,mjesta za sjedenje 5, broj šasije VF7X11E00001E1607, broj motora PSALFZ10 KJF52000319, oblik vozila KARAVAN, godina proizvodnje 1996, prva registracija

27.02.2003. istekla 15.03.2015.godine. odjavljeno 21.4.2015.godine

2. Marka vozila ŠKODA , vrsta vozila putničko, tip FELICIJA ,vrsta motora benzin, snage 43 kW, radne zapremine motora 1289 cm3, boja vozila metalik siva, mjesta za sjedenje 5, broj šasije TMBEEA613Y0010657 ,broj motora 3010848 ,oblik vozila LIMUZINA ,godina proizvodnje 1999, prva registracija 02.12.1999.godine, registracija važi do 21.01.2016.godine.

 

II

Prodaja osnovnih sredstava iz tačke I. ovog oglasa obavit će se putem prikupljanja pismenih zatvorenih ponuda.

 

 

III

Otvaranje ponuda obavit će se dana 29.01.2016.godine (petak), sa početkom u 9  sati, u Sali Općinskog vijeća Gračanica , ulica Mula Mustafe Bašeskije br.1.

  

IV

Motorna vozila mogu se pogledati svakim radnim danom  u vremenu od 8 do 13 sati u krugu Općine Gračanica. 

V

Pismene ponuda u zatvorenoj koverti sadrže sljedeće elemente:

-podaci za fizičko lice: (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, broj tekućeg računa I  naziv banke, kopiju lične karte);

-podaci za pravno lice: (kopija rješenja o upisu u sudski registar ovjerena od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacija, adresa,broj telefona,broj TR i  naziv banke);

-iznos ponude izražene u KM;

-ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i  ovjerena pečatom pravnog lica.

Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

U obzir će se uzimati samo ponude koje stignu najkasnije do 29.01. 2016.godine do  8 sati.

  

VI

Prije otvaranja  pismenih ponuda, saopštavaju se pravila licitacije.

Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

Ako se prijave dva ili više ponuđača sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, ponuđači mogu izvšiti povećanje cijene usmenim javnim nadmetanjem I  Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ponudio veću cijenu.

Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača I   konstatuje da je imovina prodata najpovoljnijem ponuđaču.

  

VII

Vozila koja su predmet licitacije kupuju se u viđenom stanju, te naknadne reklamacije neće biti uvažene.

 

VIII

Obaveze kupca:

Ponuđači  čije ponude budu prihvaćene dužani  su  na poziv Općine pristupiti zaključenju Ugovora.

Općina Gračanica će kupcima  na osnou potpisanih  Ugovora ispostaviti poreznu fakturu za

kupljeno vozilo.

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora na depozitni račun  broj 1610250034280041 vrsta prihoda  811113 a što se dokazuje bankarskim izvodom.

 

IX

Kupaci su  dužani  po izvršenoj uplati odmah preuzeti vozila, što će se zapisnički konstatovati.

 

X

Sve troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

Ako kupac odustane od kupovine, odnosno ne pristupi zaključenju Ugovora   Općina će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

  

XI

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

  

XII

Javni oglas za prodaju stalnih sredstava –dva putnička vozila ,u vlasništvu Općine Gračanica –ponovljeni postupak,bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Gračanica  I   Web stranici :www.gracanica.gov.ba.

                                                                                     

                                                                                                                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                          Nusret Helić

 

 


 

U prilogu se nalaze obrazci za cijenu ponude:         

{phocadownload view=filepreviewlink|id=1050|previewwidth=640|previewheight=480|text=”OBRAZAC  ZA CIJENU PONUDE” }