Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica

03.06.2019|

Broj predmeta:
02-05-01008-2019
Broj akta:
EB02-001

Gračanica, 03.06.2019. god.

Na osnovu člana 16. Zakona o Turističkim zajednicama („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br 11/15), ), člana 2. Odluke o osnivanju Turističke zajednice Gračanica i člana 10. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gračanica u skladu sa Zakonom o Gradu Gračanica (“Službeni glasnik Grada Gračanica” broj: broj: 1/19) Gradonačelnik Grada Gračanica objavljuje:

JAVNI OGLAS
za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica

Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova skupštine Turističke zajednice grada Gračanica.

Za člana Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica mogu se prijaviti sva pravna i fizička lica koja na području grada Gračanica imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavaljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

Djelatnosti iz kojih se imenuju članovi Skupštine su:

 1. Trgovina na veliko i malo
 2. Popravak motornih vozila i motcikala
 3. Prevoz i skladištenje
 4. Djelatnost pružanja smještaja, te pripema i usluživanje hrane
 5. Informacije i komunikacije
 6. Finansijske dijelatnosti i djelatnosti osiguranja
 7. Poslovanje nekretninama
 8. Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
 9. Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
 10. Djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite
 11. Umjetnost, zabava i rekreacija
 12. Ostale uslužne djelatnosti

I Opis pozicije :

Skupština Turističke zajednice grada Gračanica nadležna je da:

 • donosi Statut Turističke zajednice grada Gračanica,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine,
 • bira i razrješava predsjedavajućeg Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica iz reda članova Skupštine,
 • bira i razrješava članove nadzornog odbora Turističke zajednice grada Gračanica,
 • odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća, koje prema odredbama zakona bira Skupština,
 • donsi godišnji program rada i godišnji finansijski plan Turističke zajednice,
 • usvaja godišnji izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke zajednice,
 • donosi odluku o osnivanju i upravljanju Turističkog ureda,
 • donosi odluku o izvještajima koje podnose Turističko vijeće Turističke zajednice grada Gračanica i predsjednik Turističkog vijeća,
 • donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Turističke zajednice

II Mandat :

Mandat članova skupštine traje 4 ( četiri ) godine, uz mogućnost ponovog imenovanje u skladu sa Zakonom

III Uslovi :

Kandidat za imenovanje na poziciju člana Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica treba da ispunjava sljedeće uslove:

 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine ( dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
 2. Da je stariji od 18 godina ( dokaz: izvod iz matične knjige rođenih)
 3. Da ispunjava uslove za članstvo u Turističkoj zajednici ( izvod o uplaćenoj taksi po osnovu članskog doprinosa regulisanim članom 37., 38., 39., 40. Zakona o turističkom zajednicama Tuzlanskog kantona za pethodnu godinu)
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat)
 5. Da nije osuđivan za privredni kriminal nespojiv sa obavljanjem dužnosti člana Skupštine Turističke zajednice ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat)
 6. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat)
 7. Da ima stečenu najmanje srednju stručnu spremu ( dokaz: diploma o završenom stepenu obrazovanja)

IV Potrebni dokumenti:

 • potpisana prijava
 • biografija, adresa i kontakt telefon
 • uvjerenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • izvod o uplaćenoj taksi po osnovu članskog doprinosa regulisanim članom 37., 38., 39., 40. Zakona o turističkom zajednicama Tuzlanskog kantona za pethodnu godinu
 • diploma o završenom stepenu obrazovanja

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju koji će provesti Komisija za izbor imenovana od strane gradonačelnika.

Kandidati koji ne budu uvršteni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Kandidati koji budu predloženi za članove Skupštine dužni su dostaviti:

 • Uvjerenje nadležnog MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo,
 • Uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti člana skupšrine Turističke zajednice i
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak u roku od 30 dana od dana utvrđenog prijedloga.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ostale napomene:

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Gračanica, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „ Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice grada Gračanica – NE OTVARATI”

na adresu Grad Gračanica Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Gradonačelnik

Nusret Helić