Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice općine Gračanica

JAVNI OGLAS za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice općine Gračanica

19.03.2019|

Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova skupštine Turističke zajednice općine Gračanica.
Za člana Skupštine Turističke zajednice općine Gračanica mogu se prijaviti sva pravna i fizička lica  koja na području općine Gračanica imaju sjedište ili bilo kakav organizacioni dio i koja ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.

JAVNI OGLAS – za imenovanje članova skupštine Turističke zajednice

Obrazac-prijave-za-Skupštinu-Turističke-zajednice-općine-Gračanica (2)

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Gračanica, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „ Službenim novinama Federacije BiH“.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom:

„Prijava na Javni oglas za imenovanje članova Skupštine Turističke zajednice općine Gračanica – NE OTVARATI“  na adresu Općina Gračanica Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica

Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.