Telefon: +387 35 700 800|info@gracanica.gov.ba  |    |  

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Gračanica

23.03.2018|

Na osnovu člana 36. tačka 11.Statuta Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 4/09), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima Općine Gračanica („Službeni glasnik Općine Gračanica“, broj: 9/09 i 2/12) i Statuta Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o Gračanica Općinski načelnik Općine Gračanica, objavljuje :

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje na poziciju članova

Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica  iz reda državnog kapitala.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog  imenovanja u skladu sa Zakonom.

                                           

I    Opis pozicije :

Nadzorni odbor društva nadležan je da :

–          nadzire poslovanje društva, usvaja poslovne strategije društva i planove poslovanja,

–          nadzire rad uprave, te odobrava odluke strateškog karaktera,

–          usvaja izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvještajem revizije,

–          podnosi skupštini godišnji izvještaj o poslovanju društva koji obavezno uključuje finansijski izvještaj i izvještaje revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,

–          bira predsjednika nadzornog odbora,

–          vrši izbor kandidata za Odbor za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini društva,

–          bira upravu i sekretara društva,

–          predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka,

–          odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva po bilansu stanja na kraju prethodne godine,

–          predlaže skupštini kupovinu, prodaju, zamjenu uzimanje  ili davanje u lizing, uzimanje ili davanje kredita  i druge transakcije imovinom, direktno ili posredstvom  supsidijarnih društava  u toku poslovne godine  u obimu većem  od 33%  knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine društva  po bilansu stanja  na kraju prethodne godine,

–          imenuje predsjednike i članove pododbora zavisno o procijenjenim potrebama,

–          obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke,

–          saziva skupštinu društva,

–          daje ovlaštenja  za aktivnosti  koje su ograničene na osnovu odredaba ovog Zakona,

–          donosi Pravilnik  o nabavkama društva, na prijedlog Uprave društva  i nadzire njegovo provođenje,

–          donosi Pravilnik o radu , na prijedlog Uprave društva,

–          donosi Pravilnik o organizaciji društva , na prijedlog Uprave društva,

–          nadzire upravu u primjeni preporuka datih od odbora  za reviziju i vanjskog revizora  u utvrđenim vremenskim rokovima,

–          daje upute direktoru za provođenje preporuka  u vezi sa uočenim nepravilnostima.

II        Opći uslovi :

Kandidat za  imenovanje  na poziciju u  Nadzorni odbor treba da ispunjava sljedeće  opće uslove :

–    da je državljanin BiH,

–    da je stariji od 18 godina,

–    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,

–    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u

BiH, u  periodu od tri godine prije objave javnog oglasa,

–          da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

–          da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

–          da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o      sukobu  interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,

–          da nema privatni finansijski  interes u reguliranom  organu u koji se kandiduje,

–          da nije osuđivan za krivično djelo (uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat),

–          da nije lice kome je  pravosnažnim rješenjem o prekršaju izrečena kazna za privredni prijestup, niti da je izrečena zaštitna mjera „zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti“ niti  zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na  koju se  kandiduje ( uvjerenje naknadno prilaže izabrani kandidat).

III      Posebni uslovi :

           Pored općih uslova kandidat za člana nadzornog odbora treba da  ispunjava i posebne uslove :

–          da ima završenu visoku ili višu stručnu spremu, pravnog, ekonomskog, tehničkog i drugog usmjerenja,

–          da ima radno iskustvo od najmanje 3 godine nakon sticanja stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

–          da nije član upravnog ili nadzornog odbora u nekom od reguliranih organa Općine Gračanica,

–          da nije na poziciji direktora ili člana uprave u reguliranom organu u kojem se kandiduje,

–          da nije vlasnik udjela  sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva  sa ograničenom odgovornošću, imenovan ispred državnog kapitala u društvima sa učešćem državnog kapitala ili fondovima, agencijama, komisijama i drugim pravnim licima osnovanim od Vlade Federacije  ili Parlamenta Federacije,

–          da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,

–          da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzima obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala .

 

Pored općih i posebnih uslova, prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće karakteristike kandidata:

–          rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažovanja,

–          veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja.

IV  Potrebni dokumenti :

      Zainteresirani kandidati dužni su podnijeti pismenu prijavu sa potpunom dokumentacijom

kojom dokazuju tražene uslove iz oglasa, i to:

–          biografiju, adresu i kontakt telefon,

–          izvod iz matične knjige rođenih  ili ovjerenu kopiju lične karte,

–          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

–          ovjerenu fotokopiju diplome,

–          uvjerenje o radnom iskustvu,

–          ovjerene izjave kandidata iz tačke II. na alineju 3,4, 5, 6, 7, 8, 9,10 i tačke III. na alineju 3, 4 i 5.

–          certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu izjavu kandidata  iz tačke III. na alineju 7. da prihvata obavezu da usavršavanje obavi u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 , 48/15, 60/16 i 88/17).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Kandidati koji uđu u uži izbor  biti će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa užim izborom i ne budu pozvani na intervju neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“  i „Službenim novinama Federacije BiH“.

       Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom :

« Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju članova Nadzornog odbora J.P. „Vodovod i kanalizacija“  d.o.o. Gračanica“ –  NE OTVARATI « na adresu Općina Gračanica, Mula Mustafe Bašeskije broj 1, 75320 Gračanica – Komisija za izbor .

 Na poleđini koverte upisati ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Neblagovremene  i nepotpune prijave neće se  razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić